Liigu edasi põhisisu juurde

Survey Harbori liikmete privaatsusteade ja andmekaitsepoliitika

Kuupäev: 03 märts, 2017
Viimati muudetud: 01 september, 2023
Viimane redaktsioon jõustub: 07 september, 2023


I. SISSEJUHATUS

Ses privaatsusteates on määratletud, kuidas veebileht ("Survey Harbor") kasutab (kogub, säilitab, kasutab ja avalikustab ning kasutab muul viisil) teie isikuandmeid ("isikuandmed", mida võib nimetada ka isikuandmeteks või "PII") ja muud käesolevas privaatsusteates kirjeldatud teavet, olenemata sellest, kas olete projekti liige ("paneeli liige") või olete osaleja ("osaleja"), kelle üks meie klientidest ("kliendid") või partneritest ("partnerid") on suunanud uuringusse või muule turu-uuringuprogrammile. Teie osalemist võib reguleerida ka ühe meie Kliendi privaatsusteade.

Survey Harbor püüab täielikult järgida andmekaitset ja privaatsust käsitlevaid ELi õigusakte. Käesolevas privaatsusteates sisalduv teave põhineb Euroopa Liidu üldisel andmekaitsemäärusel (2016/679) ehk GDPR-il, mis sätestab isikuandmete kaitse osas kõrged standardid. Sõltuvalt teie elukohast võivad siiski kehtida ka muud eraelu puutumatust käsitlevad seadused ja määrused. Käesolev privaatsusteatis kehtib kõigi riikide elanike suhtes kogu maailmas.

Survey Harbor kehtestab ja laseb oma sidusettevõtetel järgida ärimenetlusi, mis on kooskõlas käesoleva privaatsusteatega.


II. KES ON SURVEY HARBOR?

Survey Harbor on rahvusvaheline portaal, ülemaailmne veebipõhine uuringu- ja teadusplatvorm, mis ühendab turu-uuringute ettevõtteid ja uuringutes osalejaid tarbijate arvamuste ja andmete jagamiseks.

Eraisikud osalevad Survey Harbori portaalis turu-uuringutes liikmesuse kaudu, mis annab juurdepääsu uuringutele või muudele turu-uuringuprogrammidele. Liikmed osalevad küsitlustes või muudes turu-uuringuprogrammides, et saada ja lunastada oma tegevuse eest preemiaid ja stiimuleid.

Survey Harbor, kes algselt suunab osalejaid uuringutele või muudele turu-uuringuprogrammidele, on vastutav töötleja, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Uuringuprojektide müüjad ja muud partnerid töötlevad teie isikuandmeid ainult vastutava töötleja taotlusel, tegutsedes andmete töötlejana.

Sinu Isikuandmeid võib kasutada mitmel eesmärgil, mida on selgitatud allpool koos näidetega iga eesmärgi isikuandmete kategooriate kohta. Isikuandmete kasutamise konkreetseid üksikasju võidakse kirjeldada ka uuringu või muu turu-uuringuprogrammi raames. Kui soovite lisateavet, võite meiega alati ühendust võtta, nagu on kirjeldatud allpool punktis "KONTAKTEERIGE MEIEGA".


III. SURVEY HARBOR KAITSEB TEIE PRIVAATSUST

Sinu osalemine uuringus või muus turu-uuringuprogrammis on täiesti vabatahtlik ja Survey Harbor kasutab sinu isikuandmeid sinu nõusolekul. Survey Harbori klientide, partnerite või muude kolmandate isikute poolt hallatavad küsitlused ja muud turu-uuringuprogrammid ning nende küsitluste ja muude turu-uuringuprogrammidega seoses kogutud andmed ei kuulu käesoleva privaatsusteatise kohaldamisalasse.

Survey Harbor on pühendunud isikuandmete privaatsuse kaitsmisele. Survey Harbor püüab järgida oma privaatsuspraktikaid kohaldatavate seaduste, koodeksite ja määruste ning kohaldatavate turu- ja arvamusuuringute ühenduste, sealhulgas, kuid mitte ainult, ESOMARi (www.esomar.org) ja Insights Associationi (www.insightsassociation.org) standardite koodeksite kohaselt.

Registreerimine ja osalemine meie partnerite poolt läbiviidavas uuringus või muus turu-uuringuprogrammis toimub vastavalt partnerite enda tingimustele, näiteks CINTi tingimustele. Teid teavitatakse täiendavalt juhul, kui teie andmeid töötleb üks meie partneritest, et partner (uuringuprojektide müüja) täidaks samuti täielikult GDPR-i ja muid maailma parimaid tavasid andmekaitse ja privaatsuse valdkonnas.


IV. KUIDAS TEID PERSOONILISTE ANDMETE KOGEMINE toimub?

Sinu isikuandmeid kogutakse alati õiglastel ja seaduslikel viisidel, kindlatel eesmärkidel. Näiteks võib Survey Harbor koguda teie Isikuandmeid, kui registreerute portaalis, täidate küsitluse, osalete mõnes muus turu-uuringuprogrammis või automatiseeritud vahendite või muude meetodite abil, nagu on kirjeldatud allpool punktis "MIDA TEABE KOGUB AUTOMAATNE TEHNOLOOGIA?".

Survey Harbor kogub isikuandmeid ainult turu-uuringute eesmärgil.


V. MILLISI PERSOONILISI ANDMEID KOGUTAB JA TÖÖTAB?

Töödeldavad isikuandmed võivad sisaldada teie nime, postiindeksit, telefoninumbrit, e-posti aadressi, sünniaega ja muud sarnast teavet. Survey Harbor võib koguda Isikuandmeid otse teilt, kui te annate neid Survey Harborile vabatahtlikult, või võime saada Isikuandmeid oma partneritelt, kes on saanud Osaleja nõusoleku. Teatud partnerite (uurimisprojektide müüjad) uuringutele juurdepääsu võimaldamiseks kogub Survey Harbor andmeid vastavalt nende juhistele.

Survey Harbor võib saada Isikuandmeid ka andmebaaside omanikelt, kes on kinnitanud meile, et nende andmebaasid sisaldavad ainult isikuid, kes on andnud nõusoleku andmete kaasamiseks ja nende Isikuandmete jagamiseks. Lõpuks võime koguda ja kasutada Isikuandmeid, mis on saadud avalikult kättesaadavatest allikatest, näiteks telefoniraamatutest.

Aeg-ajalt võib Survey Harbor koguda tundlikke isikuandmeid, mis sõltuvalt teie elukohariigist võivad sisaldada rassilist või etnilist päritolu, tervisekontrolli, finantsteavet, poliitilisi arvamusi ja usulisi või filosoofilisi veendumusi. Kui me kogume teie tundlikke isikuandmeid, saame alati teie selgesõnalise nõusoleku.

Te võite esitada, üles laadida või edastada ka sisu või materjali, sealhulgas fotosid, videoid ja/või muud sarnast või seotud sisu või materjali, mis võib sisaldada teie Isikuandmeid, näiteks osaledes uuringutes või muudes turu-uuringuprogrammides. Selliseid Isikuandmeid võib kasutada ja avalikustada käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud viisil ning need ei tohiks sisaldada heli, videot, pilte ega kellegi teise kui teie kujutist.


VI. KUIDAS PERSOONILISTE ANDMETE KOGUTAMINE JA TÖÖSTLEMINE toimub?

Survey Harbor võib koguda ja töödelda teie isikuandmeid erinevatel põhjustel, sealhulgas:

selleks, et võimaldada teie osalemist portaalis;

koguda teie kohta profileerimisandmeid, et saaksime paremini suunata teile konkreetseid uuringuid ja muid turu-uuringuprogramme;

suhtleme teiega, et kutsuda teid osalema uuringutes või muudes turu-uuringuprogrammides;

ajastada meie andmeid teie isikuandmete kohta;

haldame meie stiimuliprogramme ja täidame teie taotlusi selliste stiimulite saamiseks;

vastamaks teie poolt meile saadetud sõnumitele või taotlustele;

kinnitada teie profiilianalüüsi andmeid või teie poolt küsitluses või muus turu-uuringuprogrammis antud vastuseid;

teenindamiseks ja teie toetamiseks;

määrata ja ennetada meie tingimuste rikkumist;

uurida kahtlustatavat pettust või teise osapoole õiguste rikkumist;

vastamaks valitsusasutuste nõuetekohaselt volitatud teabenõuetele või kui seadus seda nõuab;

soses meie ettevõtte müügi, loovutamise või muu üleandmisega, millisel juhul teeb Survey Harbor äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et tagada, et iga ostja nõustub isikuandmete töötlemisega vastavalt käesolevale privaatsusteatisele;

või teie poolt muul viisil lubatud viisil.

Pöörake tähelepanu sellele, et e-kirjade saamine võib olla meie uuringutes või muudes turu-uuringuprogrammides osalemise eelduseks. Te saate nende e-kirjade saamisest loobuda, kui loobute uuringutest või muudest turu-uuringuprogrammidest.

Survey Harbor tagab alati, et teie isikuandmete töötlemine on lubatud. Üldiselt teeme seda teie nõusoleku saamise teel, kuid piiratud juhtudel võib Survey Harbor kasutada isikuandmete töötlemiseks seadusest tulenevat tingimust.

Kui kehtib seadusest tulenev tingimus, mis lubab Survey Harboril teie isikuandmeid töödelda ja te võtate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks tagasi, ei tähenda see tingimata, et me lõpetame teie isikuandmete töötlemise, sest näiteks võib olla seadusest tulenev kohustus jätkata teie isikuandmete töötlemist teatud eesmärkidel, näiteks säilitada äritehingute koopiaid vähemalt seitse aastat.


VII. MILLIST TEABET KOGUTAB AUTOMAATNE TEHNOLOOGIA?

Survey Harbor võib koguda teatud teavet automaatselt. Sõltuvalt sellest, millises riigis te elate, võib sellist teavet pidada isikuandmeteks. Selline teave hõlmab muu hulgas teavet teie seadme ja seadme võimaluste kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadme operatsioonisüsteemi, muid rakendusi teie seadmes, küpsisteavet, IP-aadressi, seadme võrguteenuse pakkuja, seadme tüübi, ajavööndi, võrgu oleku, brauseri tüübi, brauseri tunnuse, seadme unikaalse identifitseerimisnumbri (näiteks analüütika või reklaami tunnused), võrguteenuse pakkuja kasutaja ID (number, mille teie võrguteenuse pakkuja on teile üheselt määranud), MAC (Media Access Control) aadressi, mobiilireklaami tunnuse, asukoha ja muud teavet, mida üksi või koos võib kasutada teie seadme unikaalseks identifitseerimiseks. Konkreetne tehnoloogia on täpsustatud allpool:

Küpsised:

Küpsis on lihtsalt väike tekstifail, mis sisaldab teavet kasutaja kohta ja mille veebisait paigutab kasutaja arvutisse või seadmesse. Survey Harbor paigutab küpsiseid teie arvutisse või seadmesse küsitluste ja muude turu-uuringute programmi kontrollimiseks ja pettuste ennetamiseks.

Survey Harbor võib kasutada ka jälgimisküpsiseid, märgiseid ja skripte, et jälgida teatud teavet teie kohta, mis põhineb teie tegevusel meie saidil või kolmandate osapoolte saitidel. Me võime kasutada seda teavet selleks, et teha kindlaks, kas olete näinud, klõpsanud või muul viisil suhelnud veebireklaami või reklaamiga, millega Survey Harbor töötab, et aidata hinnata ühte meie uurimisklienti. Teie nõusolekul võime teid valida ka uuringusse või muusse turu-uuringuprogrammi, kus küpsiseid kasutatakse selleks, et tutvustada teile enne uuringut või muud turu-uuringuprogrammi tegevust konkreetset reklaami või kampaaniaid, et hinnata sellist konkreetset reklaami või kampaaniaid.

Selle nõusolekuga võivad Survey Harbori kliendid või partnerid paigutada teie arvutisse või seadmesse ka küpsiseid ja kasutada neid küpsiseid, silte ja skripte, et jälgida teatud teavet teie tegevuse kohta teatud veebisaitidel. Meie kliendid või partnerid võivad seda teavet kasutada erinevate turu-uuringute tegemiseks.

Välja arvatud rangelt vajalikud küpsised, mis on veebilehe ootuspäraseks toimimiseks hädavajalikud, on teil õigus igal ajal muuta või isegi tühistada nõusolekut mis tahes muude vabatahtlike küpsiste kasutamiseks.

Kui soovite rohkem teada saada Survey Harbori poolt selles seadmes kasutatavate küpsiste kohta, vaadake palun allpool olevat deklaratsiooni. See sisaldab kõiki esimese ja kolmanda osapoole küpsiseid, mida võidakse seadistada ja hiljem teie seadmes kasutada, ning mis on teie mugavuse huvides kategoriseeritud ja kirjeldatud.

Vajaduse korral ajakohastage eelistusi:

Mobiilireklaami tunnused:

Mobiilireklaami identifikaator on numbrite ja tähtede jada, mis identifitseerib individuaalset nutitelefoni või tahvelarvutit. iOS-i puhul nimetatakse mobiilireklaami identifikaatorit "Identity For Advertisers" (IDFA või lühendatult IFA). Androidi puhul on mobiilireklaami identifikaator GPS ADID (või Google Play Services ID Androidi puhul). Survey Harbor võib koguda mobiilireklaami tunnuseid või saada neid partnerilt. Me võime kasutada mobiilireklaami identifikaatoreid oma turu-uuringuprogrammides või jagada teie andmeid klientide või partneritega. Teie nõusolekul võib Survey Harbor teid valida ka uuringusse või muusse turu-uuringuprogrammi, kus mobiilireklaami tunnuseid kasutatakse selleks, et teid enne uuringut või muud turu-uuringuprogrammi tegevust konkreetse reklaami või kampaaniaga tutvustada, et hinnata sellist konkreetset reklaami või kampaaniat.

Me kogume või saame mobiilireklaami identifikaatoreid ainult teie nõusolekul.

Webimajakad:

Webimajakas (tuntud ka kui tag, clear gif või 1×1 piksel) koosneb väikesest koodijupist, mis on põimitud veebilehele või e-kirjale. Veebimajakaga võib olla või mitte olla seotud nähtav graafiline kujutis ja sageli on see kujundatud nii, et see sulandub veebilehe või e-kirja taustale.
Survey Harbor võib kasutada veebimajakaid meie e-kirjades, et aidata kindlaks teha, kas meie sõnumid on avatud, ja kontrollida, kas e-kirjas või reklaami- või veebisaidiuuringutes on lingile klikitud, et teha kindlaks, kas osaleja on vaadanud reklaami või muud Survey Harbori poolt mõõdetavat veebisisu. Survey Harbor ja meie volitatud esindajad võivad siduda isikuandmeid veebimajakatega tegevus- ja uurimisotstarbel.

Geoasukoha andmed:

Survey Harbor võib koguda teie arvutist või seadmest geograafilise asukoha andmeid. Survey Harbor võib kasutada teie geograafilise asukoha andmeid pettuste ennetamiseks või turu-uuringute eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaamiuuringute või muude jälgimispõhiste turu-uuringute tegemiseks. Survey Harbor saab teie nõusoleku, kui me kogume või kasutame teie geograafilise asukoha andmeid.

Digitaalsed sõrmejäljed:

Survey Harbor võib kasutada digitaalse sõrmejälje tehnoloogiat, et koguda teatud andmeid teie ja/või teie arvuti või seadme kohta. Need andmed võivad sisaldada nii isikuandmeid, nagu IP-aadress, kui ka mitte-isikuandmeid, nagu arvuti operatsioonisüsteemi või brauseri versiooni number. See tehnoloogia loob unikaalse arvuti identifikaatori, mida võidakse kasutada pettuste ennetamiseks või teie osalemise tuvastamiseks ja jälgimiseks uuringus või muus turu-uuringuprogrammis ning osalemise piiramiseks vastavalt konkreetse uuringu või muu turu-uuringuprogrammi nõuetele.

Sotsiaalmeedia teave:

Sulle võidakse pakkuda võimalust osaleda uuringutes ja muudes turu-uuringuprogrammides ka sotsiaalmeediaplatvormide kaudu või nende abil. Kui otsustate osaleda küsitlustes või muudes turu-uuringuprogrammides sotsiaalmeedia platvormide kaudu või nendega, võib Survey Harbor teie nõusolekul koguda teie sotsiaalmeedia platvormi kontole salvestatud teatud profiiliteavet.

Logifailid:

Survey Harbor kogub ja salvestab automaatselt teatud teavet küsitluses ja muudes turu-uuringuprogrammides osalemise ajal. Meie serverid salvestavad automaatselt teavet, mida teie brauser saadab iga kord, kui külastate veebisaiti. Need serverilogid võivad sisaldada sellist teavet nagu teie veebipäring, Interneti-protokolli (IP) aadress, brauseri tüüp, brauseri keel, teie päringu kuupäev ja kellaaeg ning üks või mitu küpsist, mis võivad teie brauseri üheselt identifitseerida. See teave kustutatakse perioodiliselt tavapäraste hooldustööde käigus.

Teave, mida Survey Harbor kogub kolmandatelt osapooltelt:

Survey Harbor võib saada isikuandmeid, käitumis- ja/või demograafilist teavet kolmandatelt isikutelt, sealhulgas, kuid mitte ainult, andmehaldusplatvormid, reklaamivõrgustikud, teabeteenuste bürood, muud turu-uuringute tarnijad ja/või sotsiaalmeediaplatvormid. Survey Harbor võib kasutada nendelt kolmandatelt osapooltelt saadud isikuandmeid, käitumis- ja/või demograafilisi andmeid erinevatel eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, andmete valideerimiseks, andmete lisamiseks, turundusteadmiste arendamiseks, pettuste tuvastamiseks.


VIII. Kellega jagab SURVEY HARBOR PERSOONILISTE ANDMETEID?

Survey Harbor ei tee teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta kättesaadavaks ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus, nagu on täpsemalt kirjeldatud allpool.

Kui uuring või muu turu-uuringuprogramm või muu tegevus hõlmab Isikuandmete kättesaadavaks tegemist kolmandale osapoolele, jagab Survey Harbor teie Isikuandmeid ainult teie nõusolekul. Kui kogutud andmeid kasutatakse statistiliseks modelleerimiseks, et paremini mõista suundumusi ja eelistusi konkreetsete rühmade või sihtrühmade seas üldpopulatsioonis, kasutatakse ainult piiratud ulatuses jagatud isikuandmeid ainult turu-uuringute eesmärgil ja jällegi ainult teie nõusolekul.

Survey Harbor võib avaldada teie isikuandmeid, profiilianalüüsi andmeid või muid uurimisandmeid kolmandatele isikutele järgmiselt:

turu-uuringute teenustega (sealhulgas meie stiimuliprogrammidega) seoses meie agentidele, töövõtjatele või partneritele, kes neid teenuseid hõlbustavad; tingimusel, et sellised osapooled ei tohi siiski kasutada teie isikuandmeid muul viisil kui Survey Harborile teenuste osutamiseks;

Survey Harbori agentide, töövõtjate või partneritega seoses teenustega, mida need isikud või üksused Survey Harborile või Survey Harboriga koos osutavad. Need agendid, töövõtjad või partnerid ei tohi neid andmeid kasutada muul viisil kui Survey Harborile teenuste osutamiseks. Survey Harbor võib näiteks edastada isikuandmeid agentidele, töövõtjatele või partneritele meie küsitlusveebide majutamiseks, andmete kogumise või töötlemise teenuste osutamiseks või teie poolt soovitud teabe saatmiseks, kuid need osapooled ei tohi teie isikuandmeid kasutada omaenda eesmärkidel, mis ei ole seotud nende poolt meile tehtava tööga;

Küsitlushabori klientidega, kuid nendel juhtudel jagatakse teie isikuandmeid ainult klientidega:
i) teie nõusolekul või ii) lubatud uuringuteks vastavalt Insights Associationi ja ESOMARi koodeksitele;

soses avaliku võimu kandjate õiguspärase taotluse või nõudega, et täita riigi julgeoleku või õiguskaitse nõudeid;

vajaliku juriidilise menetluse kohaselt seotud kohustuslikule osapoolele;

kui Survey Harbor usub, et avalikustamine on vajalik või asjakohane füüsilise kahju või rahalise kahju vältimiseks või seoses kahtlustatava või tegeliku ebaseadusliku tegevusega;

Seoses Survey Harbori müügi, loovutamise või muu üleandmisega, millisel juhul Survey Harbor nõuab, et iga selline ostja nõustuks isikuandmete töötlemisega vastavalt käesolevale privaatsusteatisele. Juhul kui Survey Harbori müük, loovutamine või muu üleandmine ei toimu koos potentsiaalse ostjaga, nõuab Survey Harbor, et kolmas isik ei kasutaks ega avaldaks teie isikuandmeid mingil viisil ja kustutaks need täielikult; või

kui te olete selleks muul viisil loa andnud.

Survey Harbor võib litsentseerida teatavaid piiratud isikuandmeid kolmandatele isikutele (nt andmevahendajad, andmete koondajad jne) turu-uuringute eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, individuaalse tasandi ja/või koondatud tasandi andmete (nt toote ja/või teenuse ostu- või kasutusaktiivsus, veebisaidi külastamise andmed, internetiotsingute ajalugu jne) litsentseerimiseks, et arendada sihtrühma ülevaateid ja/või sarnaseid mudeleid, eesmärgiga müüa selliseid andmeid kolmanda isiku klientidele analüüsi teostamiseks ja turundusteabe pakkumiseks. Seda teavet võib jagada küpsise (küpsise ID), mobiilireklaami identifikaatori, e-posti aadressi või muu meetodi kaudu. Pärast sarnaste andmete modelleerimise või koondamise teostamist kustutatakse isikuandmed.

A lisaks võib automatiseeritud viisil kogutud identifitseerimisandmeid ja teavet edastada kolmandatele isikutele, sealhulgas, kuid mitte ainult, klientidele, partneritele, agentidele ja/või müüjatele, et tuvastada vastajad uuesti kontaktsuuringute või suhtluse jaoks, pettuste tuvastamiseks ja/või ennetamiseks, andmebaaside sobitamiseks, andmete valideerimiseks, andmete lisamiseks, kodeerimiseks, andmete segmenteerimiseks ning preemiate, stiimulite ja/või loosimiste või kampaaniaga seotud teenuste osutamiseks.

Survey Harbor võib säilitada isikuandmeid või masinaga tuvastatavat teavet, et rahuldada teie taotlusi ja/või Survey Harbori ärinõudeid. Näiteks võime säilitada nende Osalejate e-posti aadressi, kes loobusid sellest, et tagada, et me vastaksime igale sellisele soovile. Isikuandmete säilitamine toimub kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega.

Kas, Survey Harbor jagab teie isikuandmeid ainult teie nõusolekul.


IX. KOGUB SURVEY HARBOR LAPSEDELT ANDMETEID?

Survey Harbor ei kogu teadlikult isikuandmeid lastelt, kes on nooremad kui vanus, mille puhul on nõutav vanemate nõusolek. Kui Survey Harbor saab teada, et Survey Harbor on tahtmatult kogunud isikuandmeid lastelt, kes on nooremad kui vanemate nõusolek on nõutav, kustutab Survey Harbor sellised isikuandmed meie andmebaasist.


X. Milliseid turvameetmeid on SURVEY HARBOR rakendanud, et aidata tagada teie isikuandmete turvalisus?

Sinu isikuandmete turvalisus on meie jaoks väga oluline. Sellest tulenevalt on Survey Harbor võtnud kasutusele mõistlikud tehnilised, füüsilised ja halduslikud kaitsemeetmed, et kaitsta meie kogutud andmeid. Teie Isikuandmetele on juurdepääs ainult nendel töötajatel, kellel on oma ülesannete täitmiseks vajalik juurdepääs teie andmetele.

Kõikidest kaitsemeetmetest hoolimata, mida Survey Harbor rakendab, ei ole interneti ja/või mobiilivõrgu kaudu toimuv edastamine täiesti turvaline ning Survey Harbor ei garanteeri veebipõhise edastamise turvalisust. Survey Harbor ei vastuta üksikisikute poolt Survey Harborile isikuandmete edastamisel tehtud vigade eest.


XI. ISIKLIKUTE ANDMETE PIDAMINE

Survey Harbor ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on vajalik töötlemistoimingu eesmärgi saavutamiseks või kui te olete selleks loa andnud. See ajavahemik võib põhineda ka Survey Harbori või mõne meie partneri lepingulistel kohustustel teie ees, kohaldatavatel aegumistähtaegadel (nõuete esitamiseks) või vastavalt kohaldatavale seadusele.


XII. TEIE ÕIGUSED

Seil on õigus oma isikuandmeid vaadata, parandada või kustutada vastavalt kohaldatavatele seadustele ja eeskirjadele. Täpsemalt:

Õigus juurdepääsule - teil on õigus saada kinnitust ja teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;

Õigus andmete parandamisele - teil on õigus lasta parandada teie isikuandmetega seotud ebatäpsused;

Õigus kustutamisele - teil on õigus lasta oma isikuandmed kustutada (see õigus on piiratud andmetega, mida seaduse ja määruse kohaselt võib töödelda ainult teie nõusolekul, kui te võtate oma nõusoleku töötlemiseks tagasi);

Õigus andmete töötlemise piiramisele - teil on õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks (teie taotluse rahuldamise uurimise käigus piiratakse Survey Harbori juurdepääsu teie isikuandmetele);

Õigus andmete ülekantavusele - teil on õigus lasta oma isikuandmed edastada teisele osapoolele (see õigus on piiratud teie poolt esitatud andmetega);

Kui soovite kasutada mõnda oma õigust, võite meiega sellise taotlusega ühendust võtta, kasutades allpool jaotises "VÕTA MEIEGA ÜHENDUST" toodud kontaktandmeid.

Kui saate üksikisiku taotluse, püüab Survey Harbor anda taotletud teavet 30 päeva jooksul, tingimusel, et taotlus on selline, et sellele saab mõistlikult vastata selle aja jooksul. Kui on vaja rohkem aega, teatab Survey Harbor sellest kolmekümne päeva jooksul.

Teatud olukordades ei pruugi Survey Harbor siiski olla võimeline andma juurdepääsu mõnele isikuandmele. See võib juhtuda, kui:

Personaliandmetele juurdepääsu võimaldamine paljastaks tõenäoliselt kolmanda isiku isikuandmeid;

teabe avalikustamine paljastaks konfidentsiaalset äriteavet; või

teave on kogutud juriidilise uurimise eesmärgil.

Kui Survey Harbor keeldub isiku taotlusest tutvuda tema isikuandmetega, teatab Survey Harbor isikule keeldumise põhjuse.


XIII. KUIDAS VÕIB TEISI OLLA EESTI?

Sinu otsust osaleda uuringus või muus turu-uuringuprogrammis, vastata mõnele konkreetsele uuringuküsimusele või esitada isikuandmeid, sealhulgas tundlikke isikuandmeid, austatakse alati.

Te võite igal ajal otsustada, kas osaleda konkreetses uuringus või muus turu-uuringuprogrammis või mitte, keelduda teatud küsimustele vastamisest või lõpetada osalemise. Teatavate andmete esitamata jätmine või konkreetses uuringus täielikult osalemine võib siiski takistada teile stiimulite hüvitise saamist või osalemist tulevastes teatud uuringutes. Lisateavet stiimulite kohta leiate Survey Harbori tingimustest, klõpsates homme.

Portali liikmed, kes ei soovi enam osaleda küsitlustes, muudes turu-uuringuprogrammides või osaleda automatiseeritud tehnoloogiate või muude tegevuste, sealhulgas küpsiste kasutamisel, saavad sellest loobuda, külastades liikme konto ala lehekülge Delete Account (konto kustutamine). Konto kustutamise lehele pääseb ka uuringukutsete või muude meilt automaatselt saadetud e-kirjade loobumislinkidele klõpsates. Lõpuks saavad liikmed ja osalejad meiega ühendust võtta, kasutades allpool olevas jaotises "VÕTA MEIEGA ÜHENDUST" toodud kontaktandmeid.


XIV. ÜLEVÕTLEMISPOLIITIKA

Survey Harbor säilitab andmeid Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Kuid ülemaailmse organisatsioonina võib Survey Harboriga seotud ettevõte või mitteseotud teenusepakkuja koguda, töödelda, salvestada või edastada teie isikuandmeid väljaspool teie päritoluriiki.

Euroopa (EL) ja Euroopa Majanduspiirkond (EMP):
Survey Harbori juriidilised isikud väljaspool ELi ja EMPd on sõlminud ettevõttesiseseid andmekaitselepinguid, kasutades Euroopa Komisjoni koostatud standardseid lepingutingimusi. Survey Harboril on teenusepakkujate ja muude äriteenuste osutajatega sõlmitud lepingud, mis nõuavad, et lepingupooled austavad teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja käitlevad Euroopa isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele Euroopa andmekaitsealastele õigusaktidele.

Venemaa:
Vastavalt Venemaa Föderatsiooni andmekaitseseadustele kogub, töötleb ja säilitab Survey Harbor Venemaa Föderatsiooni kodanike isikuandmeid Venemaa Föderatsioonis ning edastab need andmed alles seejärel ELi või EMPsse.


XV. LINKID KOLMANDATE POOLTE SAITIDELE

Se privaatsusteade kehtib ainult meie uuringute ja muude turu-uuringute programmide kohta, mitte aga muude toodete või teenuste kohta. Meie uuringud või muud turu-uuringuprogrammid võivad sisaldada linke mitmetele kolmandate isikute veebisaitidele, mis Survey Harbori arvates võivad pakkuda kasulikku teavet. Survey Harbori siin kirjeldatud poliitika ja protseduurid ei kehti nende veebisaitide kohta. Survey Harbor soovitab teil hoolikalt lugeda iga külastatava veebisaidi privaatsusteateid või -põhimõtteid, et saada teavet nende privaatsuse, turvalisuse, andmete kogumise ja levitamise põhimõtete kohta. Osaledes mõnes meie uuringus või muus turu-uuringuprogrammis või mõnel meie veebisaidil pärast mis tahes privaatsusteate muutmist, annate meile vabatahtlikult ja konkreetselt oma nõusoleku koguda, kasutada, edastada ja avalikustada teie isikuandmeid sellisel viisil, nagu on määratletud sellisel hetkel kehtivas privaatsusteates.


XVI. VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Survey Harbor hindab väga teie arvamust ja tagasisidet. Kui soovite oma Isikuandmeid üle vaadata, parandada või kustutada või kui teil on küsimusi, kommentaare või ettepanekuid või kui soovite loobuda meie uuringutest või muudest turu-uuringuprogrammidest või kui teil on küsimusi oma Isikuandmete kohta, võtke meiega ühendust:

E-posti teel aadressil: privacy['at'-sign]surveyharbor.com