Skip to main content

Ogólna informacja o ochronie prywatności na stronie internetowej przez Survey Harbor OÜ

Data wejścia w życie: 03 marca 2017 r.
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2024 r.
Ostatnie zmiany wchodzą w życie: 27 maja 2024 r.


I. WPROWADZENIE

Survey Harbor OÜ (a wszelkie odniesienia do Survey Harbor OÜ obejmują podmioty stowarzyszone, dominujące i zależne Survey Harbor, łącznie "Portal" lub "Usługa") jest globalną firmą technologiczną działającą w oparciu o model PaaS ("Portal jako usługa"). Z jednej strony Portal rekrutuje i zarządza społecznością respondentów, którzy chcą wziąć udział w płatnych ankietach online i innych programach badawczych. Z drugiej strony, Portal integruje i łączy się z internetowymi platformami wymiany informacji, które zapewniają dostęp do bieżącej bazy danych badań rynkowych i opinii, tj. łączą społeczność Portalu z badaczami, agencjami i markami, w celu uzyskania dostępu i udostępniania danych konsumenckich. Portal, z siedzibą w Tallinie w Estonii, wykorzystuje różne podmioty prawne do wspierania swojej globalnej obecności.

Wszystkie odniesienia w niniejszej Informacji o ochronie prywatności do Portalu obejmują Survey Harbor oraz jej spółki stowarzyszone, dominujące i zależne. Wszystkie odniesienia do "nas" lub "my" odnoszą się do Survey Harbor.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności w witrynie internetowej ("Informacja o ochronie prywatności") opisuje rodzaje gromadzonych przez nas informacji, sposób gromadzenia informacji, sposób korzystania z informacji, sposób udostępniania lub ujawniania informacji, sposób przechowywania informacji oraz wybory użytkownika dotyczące korzystania z informacji i ich przetwarzania. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje wszystkie interakcje użytkownika z Portalem z perspektywy zaangażowania i przetwarzania Danych osobowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przypadkach użycia, szczegółach i warunkach uczestnictwa na bardziej praktycznym poziomie, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania.

Portal dąży do pełnej zgodności z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Informacje zawarte w niniejszej Informacji o ochronie prywatności są oparte na ogólnym rozporządzeniu Unii Europejskiej o ochronie danych (2016/679) lub RODO, które zapewnia wysoki standard w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Jednakże, w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika, zastosowanie mogą mieć również inne przepisy i regulacje dotyczące prywatności. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do użytkowników zarówno z EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jak i spoza EOG.

Korzystając z naszego Portalu, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie i wykorzystywanie jego informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, nie powinien uzyskiwać dostępu do naszego Portalu ani z niego korzystać.

Portal jest upoważniony do modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Może to nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik powinien na bieżąco sprawdzać aktualną stronę, aby upewnić się, że zgadza się ze wszystkimi oświadczeniami i klauzulami wymienionymi poniżej. Zmienioną Politykę prywatności opublikujemy na stronie internetowej https://surveyharbor.com/. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu zmian będzie oznaczać akceptację tych zmian.


II. ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe ("Dane osobowe", które mogą być również określane jako informacje umożliwiające identyfikację osoby lub "PII") definiujemy jako wszelkie możliwe do zidentyfikowania dane dotyczące osoby fizycznej, które są bezpośrednio lub pośrednio gromadzone przez nas lub stronę trzecią.


1. Informacje, które zbieramy

Korzystając z naszej Usługi, użytkownik zostanie poproszony o podanie nam danych osobowych wykorzystywanych do kontaktu lub identyfikacji użytkownika. Gromadzimy następujące informacje:

 • Dane urządzenia używanego do łączenia się ze stroną internetową;
 • Imię i nazwisko;
 • Email;
 • Data urodzenia;
 • Płeć;
 • Kraj zamieszkania i kod pocztowy;
 • Adres;
 • Profil społeczno-demograficzny: zatrudnienie, rodzina i gospodarstwo domowe, zamożność finansowa, zainteresowania i nawyki konsumenckie, stan zdrowia, zakres posiadanych / używanych towarów i usług, profil w mediach społecznościowych, preferencje dotyczące aktywności online i subskrypcje, pochodzenie etniczne, opinie religijne, polityczne, obywatelskie, poglądy i przekonania, preferencje językowe;
 • Dane dotyczące płatności w celu realizacji nagród motywacyjnych.

Niektóre informacje wymienione w profilu społeczno-demograficznym, a także szczegóły płatności, w zależności od kraju zamieszkania użytkownika, mogą być uważane za Wrażliwe Dane Osobowe, na przykład poglądy polityczne lub przekonania religijne. W przypadku gromadzenia Wrażliwych Danych Osobowych zawsze uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika. Użytkownik nie jest zobowiązany do ujawniania takich danych i będzie miał dostęp do wszystkich funkcji Portalu i ofert ankiet bez ujawniania takich danych.

Dane urządzenia używanego do łączenia się z witryną mogą być automatycznie gromadzone i przechowywane w plikach dziennika, w tym następujące:

 • adres protokołu internetowego (IP) komputerów uzyskujących dostęp do witryny;
 • Żądania stron internetowych;
 • Odnośne strony internetowe;
 • Przeglądarka używana do uzyskania dostępu do witryny;
 • Czas i data dostępu.


2. Jak zbieramy informacje

Dane osobowe użytkownika będą zawsze gromadzone w uczciwy i zgodny z prawem sposób, w określonych celach. Portal zbiera i otrzymuje informacje od użytkownika w następujący sposób:

 • Gdy użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, formularz profilu respondenta lub w inny sposób przekazuje swoje dane osobowe.
 • Ze źródeł zewnętrznych. Ponadto informacje zawarte w profilu społeczno-demograficznym w wyżej wymienionych zakresach mogą być gromadzone za pośrednictwem zabezpieczonej komunikacji S2S (serwer-serwer) od partnera Portalu. Może się to zdarzyć, gdy użytkownik nie wypełnił jeszcze wszystkich informacji o profilu respondenta na Portalu i zostanie przekierowany do jednego z naszych partnerów przeprowadzających ankietę, a następnie poproszony o udzielenie odpowiedzi na wstępne pytania społeczno-demograficzne, aby sprawdzić, czy pasuje do grupy docelowej danej ankiety. W takim przypadku partner może przesłać dane z powrotem do nas, aby wykorzystać je przy kolejnej próbie dopasowania ankiety w celu uniknięcia powtarzalnego przepływu kwalifikacji wstępnych. Może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy użytkownik jest istniejącym użytkownikiem Portalu, a skorzystanie z linków wejściowych do ankiety, a następnie wypełnienie profilu wstępnego selekcjonera na stronie docelowej oznacza zgodę na taką mechanikę przesyłania i gromadzenia danych.

Zbieramy dane osobowe użytkowników na zasadzie dobrowolności. Dane użytkownika będą przechowywane przez okres do 30 (trzydziestu) dni po tym, jak przestaną być potrzebne do świadczenia usługi. Informacje użytkownika mogą być przechowywane przez dłuższy okres w celu raportowania lub prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje, które nie identyfikują użytkownika osobiście, mogą być przechowywane przez okres do 3 (trzech) lat.


3. Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Portal może wykorzystywać informacje o użytkowniku do następujących celów:

 • Świadczenie i utrzymywanie naszej Usługi w całości, a także monitorowanie korzystania z naszej Usługi. Realizacja ogólnych celów Portalu i świadczenie Usługi w całości jest niemożliwe bez dostępu do Danych osobowych użytkownika.
 • Zarządzanie Twoim kontem. Twoje Dane Osobowe mogą umożliwić dostęp do wielu funkcji naszej Usługi, które są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników.
 • W celu skontaktowania się z użytkownikiem. Survey Harbor skontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej formy komunikacji elektronicznej w związku z funkcjami, produktami, usługami lub aktualizacjami zabezpieczeń, gdy będzie to konieczne lub uzasadnione.
 • W celu informowania użytkownika o nowościach, informacjach ogólnych, ofertach specjalnych, nowych usługach i wydarzeniach.
 • Reklama ukierunkowana. Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane w celu poprawy działań reklamowych, które są istotne dla konkretnych zainteresowań użytkownika.
 • W celu wykonania umowy. Dane osobowe użytkownika będą pomocne w rozwijaniu, podejmowaniu i przestrzeganiu naszych partnerstw z platformami wymiany informacji online, współpracy leżącej u podstaw misji i celów Portalu.
 • Recenzje i zbieranie opinii klientów. Jeśli użytkownik udostępni opinię lub recenzję na temat swoich doświadczeń związanych z korzystaniem z naszej Usługi, może ona zostać udostępniona lub w inny sposób wykorzystana na stronie internetowej.
 • W celu przekazania Danych Osobowych do dowolnej spółki zależnej lub spółki z grupy.
 • Zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
 • Dla innych celów. Portal będzie wykorzystywał informacje użytkownika do analizy danych w celu identyfikacji trendów użytkowania lub określenia skuteczności naszych kampanii marketingowych, jeśli będzie to uzasadnione. Będziemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do oceny i ulepszania naszej Usługi, produktów, usług i działań marketingowych.


4. Jak udostępniamy informacje użytkownika

Survey Harbor nie sprzedaje informacji o użytkowniku i nie ujawnia ich, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Będziemy udostępniać dane użytkownika w następujących sytuacjach:

 • Za zgodą użytkownika. Będziemy udostępniać informacje użytkownika w dowolnym celu za jego wyraźną zgodą.
 • W przypadku przeniesienia działalności. Dane użytkownika zostaną udostępnione w przypadku połączenia, negocjacji, fuzji, sprzedaży aktywów biznesowych, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę. W przypadku takiej sprzedaży lub przeniesienia będziemy wymagać, aby druga strona (na przykład podmiot powstały lub pozostały w wyniku fuzji lub podmiot przejmujący w przypadku przejęcia) wyraziła pisemną zgodę na wykorzystanie, ochronę i utrzymanie integralności, bezpieczeństwa i poufności przekazanych Danych osobowych zgodnie z naszą Informacją o ochronie prywatności.
 • Współdzielenie z podmiotami powiązanymi. Będziemy udostępniać dane użytkownika naszym podmiotom powiązanym. Mogą one obejmować naszą spółkę dominującą lub spółki zależne, partnerów lub spółki, które kontrolujemy oraz dyrektorów, kierowników, członków kadry kierowniczej, pracowników, konsultantów i agentów tych spółek, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub w inny sposób ujawnionych użytkownikowi w momencie gromadzenia informacji lub za późniejszą zgodą użytkownika.


5. Udostępnianie danych stronom trzecim

Każda strona trzecia, której udostępniamy informacje użytkownika, musi ujawnić cel, w jakim zamierza wykorzystać informacje użytkownika. Muszą one przechowywać informacje użytkownika wyłącznie przez okres ujawniony w momencie żądania lub otrzymania tych informacji. Zewnętrzny dostawca usług nie może dalej gromadzić, sprzedawać ani wykorzystywać danych osobowych użytkownika, chyba że jest to konieczne do realizacji określonego celu.

Informacje użytkownika mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym z następujących powodów:

 • Usługi świadczone przez firmy zajmujące się badaniem rynku w celu dopasowania użytkowników Portalu do dostępnych ankiet, kierowania użytkowników do takich ankiet, śledzenia ich sesji respondenta i odpowiedniego nagradzania w oparciu o wynik sesji respondenta. Informacje identyfikacyjne i informacje gromadzone w sposób zautomatyzowany mogą być dostarczane w celu identyfikacji respondentów na potrzeby ponownych ankiet lub komunikacji, wykrywania oszustw i/lub zapobiegania im, dopasowywania baz danych, sprawdzania poprawności danych, dołączania danych, kodowania, segmentacji danych oraz usług związanych z nagrodami, zachętami i/lub promocjami w przypadku, gdy takie usługi są świadczone w ramach programu motywacyjnego Portalu.
 • Informacje analityczne. Twoje informacje mogą być udostępniane narzędziom analitycznym online w celu śledzenia i analizowania ruchu w witrynie.
 • Usługi przetwarzania i odzyskiwania płatności. Informacje użytkownika będą wykorzystywane w celu przetwarzania płatności w przypadku realizacji nagrody na Portalu za aktywność respondenta.
 • Inicjatywy marketingowe. Informacje o użytkowniku będą wykorzystywane do generowania i wysyłania biuletynów, działań marketingowych e-mail, reklam i innych.
 • Usługi zautomatyzowanego umieszczania reklam.

Jeśli zdecydujesz się podać swoje dane podczas rejestracji lub w inny sposób, udzielasz Survey Harbor pozwolenia na wykorzystywanie, udostępnianie i przechowywanie tych informacji w sposób zgodny z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Informacje użytkownika mogą zostać ujawnione z dodatkowych powodów, w tym:

 • Zastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub nakazów sądowych.
 • Reagowanie na roszczenia, że korzystanie z naszej Usługi narusza prawa osób trzecich.
 • Gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym lub w związku z podejrzeniem lub faktyczną nielegalną działalnością.
 • Wykonywanie umów zawartych z nami, w tym niniejszej Polityki prywatności.

Survey Harbor będzie wymagać od innych podmiotów, które pozyskują lub dostarczają nam dane osobowe, w tym od podmiotów zaangażowanych w świadczenie usług wsparcia, przyjęcia i przestrzegania zasad zawartych w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Przyjmujemy do wiadomości naszą potencjalną odpowiedzialność w przypadkach dalszego przekazywania danych stronom trzecim.

Możemy przechowywać Dane Osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację maszyn w celu spełnienia żądań użytkownika i/lub naszych wymagań biznesowych.


6. Pliki cookie

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Witryny używają plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Pliki cookie, które są wymagane do prawidłowego działania witryny, mogą być ustawiane bez zgody użytkownika.

 • Ściśle niezbędne pliki cookie Ściśle niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje witryny, takie jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Witryna nie może być prawidłowo używana bez ściśle niezbędnych plików cookie.
 • Wydajnościowe pliki cookie. Wydajnościowe pliki cookie służą do sprawdzania, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji określonego użytkownika.
 • Targetujące pliki cookie. Targetujące pliki cookie służą do identyfikacji odwiedzających na różnych stronach internetowych, np. partnerów treści, sieci banerów. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane przez firmy do tworzenia profilu zainteresowań odwiedzających lub wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Funkcjonalne pliki cookie służą do zapamiętywania informacji o odwiedzających witrynę, np. języka, strefy czasowej, rozszerzonej zawartości.

Z wyjątkiem ściśle niezbędnych plików cookie, które są niezbędne do działania witryny zgodnie z oczekiwaniami, użytkownik ma prawo do zmiany lub nawet wycofania zgody na inne opcjonalne pliki cookie w dowolnym momencie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie używanych przez Survey Harbor na tym urządzeniu, zapoznaj się z poniższą Deklaracją. Zawiera ona wszystkie własne i zewnętrzne pliki cookie, które mogą być ustawione, a następnie używane na urządzeniu użytkownika, skategoryzowane i opisane dla wygody użytkownika.

W razie potrzeby zaktualizuj preferencje:


III. odnośniki do innych stron internetowych

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Co więcej, przekierowanie użytkownika do innych stron internetowych w osobnej karcie przeglądarki, oknie lub za pośrednictwem technologii webview jest podstawą modelu biznesowego Portalu, ponieważ oferowane ankiety są zwykle hostowane na platformach wymiany informacji lub serwerach klientów. Survey Harbor nie ponosi odpowiedzialności za działanie witryn obsługiwanych przez strony trzecie ani za interakcje użytkownika z nimi. Po opuszczeniu tej witryny zalecamy zapoznanie się z praktykami ochrony prywatności innych witryn internetowych, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje, i określenie adekwatności tych praktyk.


IV. DZIECI

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci. Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich. Żadne informacje nie powinny być przesyłane do nas przez użytkowników w wieku poniżej 16 lat, a my nie zbieramy informacji od żadnego użytkownika, co do którego mamy powody sądzić, że jest dzieckiem w wieku poniżej 16 lat. Jeśli dowiemy się, że Survey Harbor nieumyślnie zebrał dane osobowe od dziecka poniżej wieku, w którym wymagana jest zgoda rodziców, Survey Harbor usunie takie dane osobowe z bazy danych.


V. GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ INFORMACJE?

Wszystkie informacje są przechowywane na serwerach i systemach zlokalizowanych w UE, które są wynajmowane, posiadane i / lub utrzymywane przez Survey Harbor.


VI. BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne. Survey Harbor wykorzystuje szereg administracyjnych, fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie lub zmianie przekazanych nam informacji. Niezależnie od powyższego, transmisje przez Internet i/lub sieć komórkową nie są w stu procentach (100%) bezpieczne i nie gwarantujemy bezpieczeństwa transmisji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy popełnione przez osoby fizyczne podczas przesyłania nam Danych Osobowych.


VII. prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do przeglądania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • Prawo dostępu - użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji na temat przetwarzania jego Danych Osobowych;
 • Prawo do sprostowania - użytkownik ma prawo do poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących jego Danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia - masz prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych (prawo to jest ograniczone do danych, które zgodnie z prawem i regulacjami mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (w trakcie dochodzenia w sprawie spełnienia żądania użytkownika dostęp Survey Harbor do jego danych osobowych będzie ograniczony);
 • Prawo do przenoszenia danych - użytkownik ma prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu (prawo to jest ograniczone do danych dostarczonych przez użytkownika).

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami z taką prośbą, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji "DANE KONTAKTOWE" poniżej.

Po otrzymaniu wniosku od osoby fizycznej, podejmiemy próbę dostarczenia żądanych informacji w ciągu 30 (trzydziestu) dni, pod warunkiem, że wniosek może zostać rozpatrzony i udzielona na niego odpowiedź w tym terminie. Jeśli wymagane będzie więcej czasu, powiadomimy o tym użytkownika w ciągu 30 (trzydziestu) dni.

W niektórych sytuacjach możemy jednak nie być w stanie zapewnić dostępu do niektórych Danych Osobowych. Może to mieć miejsce, gdy:

 • Udzielenie dostępu do Danych Osobowych prawdopodobnie ujawniłoby Dane Osobowe dotyczące strony trzeciej;
 • Ujawnienie informacji spowodowałoby ujawnienie poufnych informacji handlowych; lub
 • Informacje zostały zebrane do celów dochodzenia prawnego.

Jeśli odrzucimy wniosek osoby fizycznej o dostęp do jej Danych Osobowych, poinformujemy ją o przyczynie odmowy.


VIII. WERSJA JĘZYKOWA I ASPEKTY PRAWNE

Jedynie angielska wersja niniejszej Informacji o ochronie prywatności powinna być uznawana za oficjalny dokument. Wersje we wszystkich innych językach zostały stworzone dla celów czytelności i wygody użytkownika. W przypadku stwierdzenia sprzeczności lub zniekształceń w oficjalnym tekście i jego tłumaczeniach, tekst w języku angielskim należy uznać za nadrzędny.


IX. DANE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem następujących metod:

Email: privacy['at'-sign]surveyharbor.com

Strona internetowa: https://surveyharbor.com/contact-us

Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji, które zbieramy od użytkownika lub na jego temat, w celu przejrzenia, poprawienia lub usunięcia takich informacji, kontaktując się z inspektorem ochrony danych, privacy['at'-sign]surveyharbor.com. Skorzystaj z tych kontaktów w przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących naszych praktyk ochrony prywatności i/lub niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub w celu przekazania prośby o rezygnację.