Liigu edasi põhisisu juurde

Survey Harbori liikmesuse, uuringus osalemise ja teenuste kasutamise tingimused

Kuupäev: 03 märts, 2017
Viimati muudetud: 25. mai 2023
Viimane redaktsioon jõustub: 1. juuni, 2023


I. Mõisted

1. Järgmiste käesolevas dokumendis kasutatud mõistete tähendus on järgmine:

"Kohaldatavad seadused ja koodeksid" viitab kõigile kohaldatavatele rahvusvahelistele, riiklikele, föderaalsetele, riiklikele ja/või kohalikele seadustele, eeskirjadele, määrustele, nõuetele, seadustele, koodeksitele, otsustele ja arvamustele, sealhulgas, kuid mitte ainult, Euroopa Liidu andmekaitsedirektiivile (95/46/EÜ), EL-GDPR-le, Saksamaa föderaalsele andmekaitseseadusele, U. USA 1996. aasta ravikindlustuse ülekantavuse ja vastutuse seadus, USA CAN-SPAM seadus, Gramm-Leach-Bliley seadus, laste internetipõhise eraelu puutumatuse kaitse seadus, Insights Association'i (www.insightsassociation.org) ja ESOMAR'i (www.esomar.org) eetikakoodeksid ja nende muudatused.

"Vääramatu jõu sündmus" viitab sündmusele või asjaolule, mis on väljaspool osapoole mõistlikku kontrolli, sealhulgas: piirangud elektrienergia kasutamisel või katkestused elektrienergia tarnimises ja/või muu suutmatus täita oma kohustusi kolmanda isiku poolt, rahutused, sõda, üldine mobilisatsioon või ettenägematu sõjaline mobilisatsioon või valitsuse või ametiasutuste sarnases ulatuses toimingud või otsused, tulekahjud, plahvatused, üleujutused, sõjad, embargod, karantiinid, tarnijate lepingurikkumised, streigid ja töövaidlused või mis tahes valitsusasutuse poolt kohustavad aktid, mis on lepinguosalisele siduvad.

"Stipendium või stiimulid" viitab erinevatele meetoditele (nt küsitluse sadamapunktid, mida võib vahetada kaupade, teenuste või isegi raha vastu), et motiveerida Paneliste küsitlustes osalema.

"Stipendiumitasu" viitab vabatahtlikule stiimulitasule, mida võib määrata. Stipendiumitasu on protsent stiimulist või fikseeritud summa, mis arvatakse maha Panelistile makstavast summast.

"Internet" viitab ülemaailmsele ülemaailmsele avalikule arvutivõrgule.

"Internetiressurss" tähistab integreeritud tarkvara ja riistvara ning teabe kogumit, mis on ette nähtud Internetis avaldamiseks ja esitamiseks teatud teksti, graafika või heli kujul. Internetiressurss on Interneti-kasutajatele kättesaadav domeeninime ja ühtse ressursiotsija (Uniform Resource Locator) abil - unikaalne e-posti aadress, mis võimaldab juurdepääsu teabele ning riist- ja tarkvarakompleksile.

"Internetileht" viitab Interneti-ressursi HTML-formaadis dokumendile.

"paneel(id)" tähistab sama elukohariigi ja emakeelega seotud isikute kogumit, kes kuuluvad paneeli ja on nõustunud, et neid kutsutakse küsitlustesse või muudesse uurimisprogrammidesse ja nad osalevad neis.

"Panelist(id)" tähistab üksikisikuid, kes kuuluvad paneeli ja on nõustunud, et neid kutsutakse küsitlustesse või muudesse uurimisprogrammidesse ja nad osalevad neis.

"Isikuandmed" (mida mõnikord nimetatakse ka isiklikult tuvastatavaks teabeks või "PII") viitab mis tahes teabele, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (st eraisikuga, mitte äriühinguga või muu võrreldava üksusega). Identifitseeritav isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige identifitseerimisnumbri või isiku füüsiliste, füsioloogiliste, vaimsete, majanduslike, kultuuriliste või sotsiaalsete tunnuste alusel.

"Delikaatsed isikuandmed" tähistavad isikuandmeid, mille avalikustamine võib põhjustada isikule kahju. Selliste andmete hulka kuuluvad: (a) andmesubjekti rassiline või etniline päritolu; b) tema poliitilised vaated; c) tema usulised või muud sarnased veendumused; d) kas ta on ameti- või ametiühingu liige; e) tema füüsiline või vaimne tervis või seisund; f) tema seksuaalelu; g) tema poolt toime pandud või väidetavalt toime pandud kuritegu või süütegu või h) mis tahes menetlus tema poolt toime pandud või väidetavalt toime pandud kuriteo või süüteo kohta või sellise menetluse lõpetamine või kohtuotsus sellises menetluses.

"Vastuvõttev pool" viitab poolele, kes saab konfidentsiaalset teavet.

"Turvalisuse rikkumine" tähendab volitamata juurdepääsu uuringusadama teenustele või mis tahes seotud andmetele, sealhulgas isikuandmetele.

"Uuring" viitab uuringule ja sellega seotud materjalidele.

"Survey Harbori punktid või punktid" viitab platvormi poolt stiimulitena kasutatavatele märkidele.

"Uuringu inventari tarnija" viitab kõigile kohaldatavatele seadustele ja koodeksitele vastavale turu-uuringute ettevõttele, kellega Survey Harbor teeb koostööd, et pakkuda oma Panelistidele veebipõhiseid küsitlusvõimalusi. Ühendus Survey Harbori ja Survey Inventory Tarnija vahel luuakse iga sellise Tarnija pakutava API kaudu.

"Survey Inventory Supplier API" viitab rakendusprogrammeerimisliidesele, mis võimaldab programmilist juurdepääsu ja andmevahetust Survey Harbori ja Survey Inventory Supplier'i vahel.

"Survey Harbori teenused" või "Survey Harbori platvorm" või "Survey Harbori süsteem" või lihtsalt "teenused" või "platvorm" või "süsteem" viitab erinevate B2C lahenduste ja võimaluste komplekssele kogumile, mis on käesolevate tingimuste kohaselt üksikisikutele veebisaidil kättesaadav.

"Kolmanda osapoole küpsised" või "Kolmanda osapoole küpsised" viitab kolmanda osapoole poolt paigutatud küpsistele.

"Teie", "Teie", "Teie" ja muud tuletised viitavad Teile kui üksikisikule, kes on paneeli liige või hakkab selleks saama või kes suhtleb meiega muul põhjusel.

"Meie", "Me", "Meie" ja muud tuletised viitavad Survey Harbor Systemile.

2. Muid nendes tingimustes kasutatud mõisteid mõistetakse vastavalt kontekstile, milles neid kasutatakse, ja neil on seal märgitud tähendus.


II. Sissejuhatus

1. Survey Harbor on turu-uuringute valdkonna tehnoloogiline idufirma, mis on algselt välja töötatud ja käivitatud 2017. aastal eesmärgiga tuua kokku ühelt poolt turu-uuringute valdkonna liikmed ja teiselt poolt aktiivsed isikud, kes identifitseerivad end turumajanduse tarbijatena ja soovivad osaleda veebipõhistes uuringutes ja muudes turu-uuringuprogrammides.

2. "Survey Harbor OÜ" tuleks tunnistada portaali ja teenuste omanikuks ja haldajaks ülemaailmselt, kui teatud riikide või piirkondade suhtes ei tehta selgelt erandeid.

3. Survey Harbor püüab olla digitaalne piirideta projekt, mis toimib ametliku veebilehe kaudu, mis on kättesaadav mitmes keeles - https://surveyharbor.com/

4. Nende tingimuste eesmärk on sätestada teenuste kasutamise üldised reeglid ja tingimused, sealhulgas teie liikmelisus, osalemine küsitlustes või muudes uuringuprogrammides, meie poliitika seoses stiimulite ja preemiate haldamisega.


III. Registreerimine

1. Paneeli liikmesus on üldiselt avatud isikutele, kes vastavad liikmesuse nõuetele, sealhulgas, kuid mitte ainult, vanuse miinimumnõuetele ja geograafilise asukoha nõuetele.

2. Liikmeks saamiseks peate registreeruma paneelis ja esitama enda kohta teatud teabe. Teie poolt esitatud teave peab olema tõene, õige ja täielik. Me jätame endale õiguse piirata või keelata Teie juurdepääsu Teenusele või osalemist uuringus või muus uurimisprogrammis, kui Te annate teavet või kui meil on põhjust kahtlustada, et Teie poolt esitatud teave ei ole tõene, õige ja täielik.

3. Liikmelisus on isiklik ja seda võib kasutada ainult see isik, kes registreerib end meie veebisaidil liikmeks. Te vastutate mis tahes kasutajaandmete ja salasõna konfidentsiaalsena hoidmise eest ning vastutate oma liikmeskonto mis tahes kasutamise eest, olgu see siis lubatud või volitamata, ning teie konto kaudu tehtud või edastatud toimingute ja suhtluse eest.

4. Loetelu riikidest, mille elanikud on oodatud liituma, on esitatud Veebilehe registreerimislehel. Nimekirja kipuvad aeg-ajalt lisanduma uued riigid, nii et Sa võid seda aeg-ajalt kontrollida, juhuks kui Sinu riiki hetkel nimekirjas ei ole.

5. Panelist peab valima riigi, kus ta tegelikult elab, seega peaks see olema elukohariik, mitte tingimata kodakondsus.

6. Kui Panelist liigub (reisib) sageli ja veedab aastas rohkem kui 3 kuud erinevates riikides (näiteks 4 kuud Mehhikos ja 8 kuud USAs), võib ta iga sellise riigi jaoks luua kontod.
Märkige aga, et iga sellise konto jaoks tuleb kasutada erinevaid e-posti kontosid ja teil ei ole lubatud kasutada kõiki kontosid korraga, st te võite osaleda küsitlustes selle konto jaoks, mis on loodud riigis, kus te parajasti viibite. Kui te kolite teise riiki, alustage teise konto kasutamist Survey Harboris kuni tagasipöördumiseni.

7. Alla 16-aastastel alaealistel ei ole lubatud projektiga liituda. Registreerimise ajal peab isik olema vähemalt 16-aastane.


IV. Teenuste kasutamine

1. Uuringus või muus uurimisprogrammis osalemine või muude teenuste kasutamine on vabatahtlik. Teenused on mõeldud isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks ning me jätame endale õiguse muuta, muuta, piirata või blokeerida juurdepääsu kõikidele Teenustele või mõnele nende osale ilma eelneva etteteatamiseta.

2. Me võime igal ajal omal äranägemisel keelduda Teenuste osutamisest kellelegi.

3. Survey Harbor tegutseb ainult talle kuuluva Veebilehe kaudu ja ei paku Teenuseid oma Panelistidele mujal.


V. Panelistide profileerimine

1. Panelistide profileerimise osa teenib küsitluse-matšimise kõrge efektiivsuse tagamise vajadusi ja platvormi poolt profiilivormide kaudu kogutud andmeid kasutatakse täielikult selle ülesande täitmiseks.

2. Panelisti profiiliandmete täitmine on vabatahtlik ning inimene võib platvormi kasutada ja kvalifitseeruda uuringutele ka ilma oma profiiliandmeid esitamata. Sellegipoolest vähendab see oluliselt nii küsitluskutsete arvu kui ka edukate küsitluste täitmise määra võrreldes keskmise määraga, millega täielikult täidetud profiiliga panelistid võivad arvestada.

3. Platvorm krediteerib Panelisti 100%-lise profiili täitmise korral kindla arvu punkte, et väljendada tänu Panelisti poolt profiili täitmisele kulutatud aja ja kogukonna aktiivseks liikmeks saamise pingutuste eest.

4. Kuigi Survey Harbori salvestatud andmed on väga turvalised, ei julgusta platvorm oma Paneliste avaldama andmeid, mida nad ei soovi jagada, ega seo selliste andmete avaldamist tingimusega, et saada 100%-lise profiili täitmise eest antud stiimulite summa. Isiklikult tundlikke andmeid sisaldavatel küsimustel on alati võimalus "Ma ei soovi vastata" ning kui Panelist valib sellise võimaluse, loetakse, et ta vastab profiiliküsimusele asjakohaselt.

5. Panelist kohustub vähemalt kord aastas oma profiiliinfo üle vaatama ja tegema selles muudatusi, mis kajastavad tema praegust seisundit ja muid omadusi, niivõrd kui see on hõlmatud platvormi profiilide struktuuriga.


VI. Uuringute tegemine

1. Süsteem kontrollib uusi küsitlusvõimalusi iga kord, kui Panelist siseneb Isiklikule kontole. Samuti saadame me välja e-kirjaga kutsed. Need kaks teavituskanalit dubleerivad üksteist osaliselt, kuid mitte täielikult. Üldine reegel on, et kui soovite olla teadlik absoluutselt kõikidest küsitlusvõimalustest, peate seda iga päev veebilehel kontrollima.

2. Survey Harbor püüab anda endast parima, et pakkuda igale Panelistile neid küsitlusi, mis sobivad kõige paremini vastavalt Panelisti profiilile, neid, mida Panelistil on kõige suurem võimalus edukalt täita.

3. Sellegipoolest ei garanteeri Survey Harbor, et 100% küsitluskutsetest on võimalik täita, isegi kui Panelist osaleb asjakohaselt. See võib juhtuda mitmel põhjusel (kuid mitte ainult):

a) vastajate kvoot selle sotsiaal-demograafilise rühma jaoks, kuhu Panelist kuulub, on saavutatud;

b) Panelist on uuringu alguses kvalifitseeriva küsimuse täitmisel kõrvale jäetud, kuna küsitluse sihtrühm ei vasta küsitluse eesmärgile;

c) mis tahes uuringupool, kellega me teeme koostööd, ei saa juurdepääsu Panelisti profiiliinfole, isegi mitte koondatud kujul, või see on tehniliselt võimatu;

d) Uuringuprojekt on juba suletud;

e) Panelisti seade ei vasta uuringu ühilduvusnõuetele;

f) Panelist kasutab veebilehitseja lisaseadmeid, pluginaid või muud tarkvara, mis blokeerivad seansiküpsiste salvestamise või mis tahes viisil eksitavad süsteemi tegeliku IP-aadressi, seadme jne. osas.

4. Kuna me hindame aega, mille iga meie Panelist kulutab küsitluste täitmisele, siis krediteerime Panelisti kontot väikese hüvitisega ka juhul, kui Panelist ei ole suutnud küsitlust edukalt lõpetada.

5. Hüvitussumma krediteeritakse juhul, kui mõlemad tingimused on täidetud:

a) küsitlus on tegelikult kättesaadav selleks ajaks, kui Panelist seda alustab;

b) Panelist vastab uuringu algsele sihtrühmale.

6. Kas e-kirjade kaudu või oma Survey Harbor'i kontol veebisaidil võib Panelist näha põhiteavet uuringu kohta, mis on saadaval. See hõlmab muu hulgas järgmist: küsitluse pikkus minutites, stiimul, küsitluse id.

a) Küsitluse pikkus on ligikaudne, kuna täpset aega on võimatu ennustada, võttes arvesse, et iga inimene vajab küsitlusvormi täitmiseks erinevalt palju aega. Kuigi me püüame seda näidata võimalikult täpselt, tuginedes sarnaste uuringute koondstatistikatele.

b) Stipendiumi summa on täpne, kui seda näidatakse Survey Harbori punktides, st uuringu täitmise korral kantakse teile veebilehe rahakotti täpne summa. Kui näete ergutussummat oma riigi ametlikus valuutas, näitab see ligikaudset väärtust, mille saate oma isikliku konto punktide ümberarvestamisel pärisrahaks. Vahetuskurss on paigutatud isikliku konto lehele "Hangi preemiad". Me püüame valuutakursside puhul jälgida turge, et hoida need õiglased ja stabiilsed. 

c) Kuna Survey Harbor püüab pakkuda oma Panelistidele kõiki igale Panelistile kättesaadavaid küsitlusvõimalusi teatud aja jooksul, võib marsruutimine toimuda pärast seda, kui Panelist on lõpetanud uuringu, kuhu teda algselt kutsuti, olenemata sellest, kas selle tulemuseks oli edukas Uuringu lõpetamine või mitte. Seetõttu võib mis tahes uuringu teave, nagu intervjuu pikkus, uuringuprojekti ID, stiimuli summa jne, erineda sellest, mida paneeli liige näeb kutsesõnumis ja/või oma isiklikus kontos, kuna marsruutimisprotsess võib pakkuda paneeli liikmele teist uuringuvõimalust täiesti erinevate parameetritega.

7. Uuringus, muus uurimisprogrammis või muus teenuses osaledes nõustute esitama enda kohta tõese, õige ja täieliku teabe.


VII. Preemiate lunastamine

1. Survey Harbor määratleb ja haldab soodustuste poliitikat ja premeerimisprotseduure oma äranägemise järgi: tingimused, punktide lisamise alused ja nende summa igal konkreetsel juhul, premeerimiskanalid jne. Panelistina tunnistate, et teie ja Survey Inventory tarnijate vahel ei ole mingeid ostja-müüja suhteid.

2. Kui Te vastate küsitlusele ja täidate selle edukalt, osalete mõnes teises uuringuprogrammis või muus Survey Harbori poolt pakutavas teenuses ja/või algatuses, võite teenida punkte, mida saab lunastada Meie ergutusprogrammis. Nii punktide summa, mida võite saada eduka küsitluse lõpetamise korral, kui ka selle väärtust Teie kohalikus vääringus näitav kurss on avalikult ja selgelt kättesaadavad Veebisaidil või muude kommunikatsioonikanalite kaudu saadetud kutsetes.

3. Sa ei pea punktide saamiseks midagi ostma. Sinu teenitud punktid on isiklikud ja Sa ei saa neid kellelegi teisele üle kanda.

4. Iga riigi jaoks on saadaval mõned väljamaksevahendid ja nimekiri võib erineda sõltuvalt registreerimisprotseduuride käigus valitud riigist.

5. Üksikasjalik teave iga makseviisi kohta, näiteks minimaalne punktisumma ja valuuta, milles ülekanne tehakse, on esitatud iga makseviisi kirjelduse alal.

6. Niipea, kui Panelist kinnitab väljamaksetaotluse oma e-posti teel, hakkab taotlus ootama protsessi. Kui Panelist ei kinnita oma väljamaksetaotlust 24 tunni jooksul, lükatakse see tagasi ja punktid tagastatakse Panelistile, nii et inimene saab väljamakset uuesti taotleda.

7. Kui Panelist on maksetaotluse kinnitanud, makse tegemiseks kulub kuni 30 päeva. Kui maksetaotluse staatus muutub, teavitatakse teid süsteemi poolt kohe e-posti teel.

8. Me võime otsida partnerlust sobivate fintech-ettevõtetega, et täita meie käesolevatest tingimustest ja lepingutest tulenevaid kohustusi. Mõned neist nõuavad, et ülekande adressaat nõustuks oma Tingimustega. Nõustudes Meie Tingimustega, nõustute nõustuma allpool loetletud avalike pakkumistega, et teie tasu oleks nõuetekohaselt töödeldud, kui taotlete punktide väljavõtmist nendesse kanalitesse:

  • Kõik maksekanalid ei nõua praegu täiendavat nõusolekut.

9. Tingimuste rikkumise korral võite kaotada kõik punktid või soodustused, mida olete teeninud. Me ei võta Teie ees mingit vastutust seoses Teie poolt teenitud punktidega.


VIII. Loata kasutamine

1. Te nõustute, et EI:

a) häirida, häirida või muul viisil kuritarvitada Teenust või Meie Saiti, küsitlussaiti, küsitluspartneri saiti või mis tahes teenuseid, süsteemiressursse, kontosid, servereid või võrke, mis on ühendatud küsitluse või küsitlussaidi või sellega seotud või lingitud saitidega või millele on juurdepääs;

b) kasutada ämblikke, roboteid või muid automatiseeritud andmekaevandustehnikaid, et kataloogida, alla laadida, salvestada või muul viisil reprodutseerida või levitada andmeid või sisu, mis on saadaval seoses Teenusega, või muul viisil manipuleerida küsitluse tulemusega;

c) teha mis tahes toiminguid, et häirida Meie veebilehte, küsitlussaiti või küsitluspartneri veebilehte või üksikisiku poolt nende kasutamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebilehe ülekoormamine või "kokkuvarisemine";

d) saata või edastada mis tahes viirusi, rikutud andmeid või muud kahjulikku, häirivat või hävitavat koodi, faili või teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, nuhkvara, pahavara ja troojaid;

e) koguda teiste Teenuste kasutajate isikuandmeid;

f) saata soovimatuid e-kirju, näiteks toodete või teenuste reklaami ja reklaami;

g) avada, kasutada või säilitada rohkem kui ühte (1) liikmeskontot sama paneeli juures, st kasutada Survey Harboris mitu kontot sama riigi ja järgneva keele valiku jaoks;

h) kasutada või üritada kasutada teise kasutaja kontot ilma loata või luua konto vale identiteediga;

i) püüda saada volitamata juurdepääsu Meie veebilehele, küsitlusele, küsitlussaidile, küsitlustarnija partnerile või küsitluse, Meie veebilehe, küsitlussaidi või küsitlustarnija partneri veebilehe osadele, millele on üldine juurdepääs piiratud;

j) võltsida või varjata oma tegelikku identiteeti;

k) raamida meie veebilehe, küsitluslehe või küsitluspakkuja partnerlehe osa(d) ja kuvada seda mõnel teisel veebilehel või meedias või muuta mis tahes küsitluslehe või küsitluspakkuja partnerlehe välimust;

l) postitada või edastada ähvardavaid, laimavaid, laimavaid, rüvetavaid, sündsusetuid, pornograafilisi, kõlvatuid, skandaalseid või vaenu õhutavaid materjale või sisu;

m) kasutada Meie saidil, küsitluslehel või küsitluslehel, küsitlusportaalis, küsitluspakkumise partnerlehel ebasündsat, solvavat või rõvedat keelt;

n) osaleda mis tahes petturlikus tegevuses, sealhulgas, kuid mitte ainult, kiirustades küsitluste läbimist, osaledes samas küsitluses rohkem kui üks kord, esitades valeandmeid registreerimisprotsessi ajal, esitades vale- või ebatäpseid andmeid küsitluste kohta, lunastades või püüdes lunastada stiimuleid valede või petturlike vahenditega, võltsides küsitlusi ning seoses reklaami jälgimise teenuse kasutamisega, sisenedes veebisaitidele või veebikampaaniatele ainuüksi eesmärgiga jätta teie veebikäitumisest vale mulje;

o) pöördprojekteerida teenuse mis tahes aspekti või teha mis tahes toiminguid, mis võivad paljastada või avalikustada lähtekoodi, või mööda minna või kõrvale hoida meetmetest või kontrollidest, mida kasutatakse mis tahes veebilehe, sisu või koodide keelamiseks, piiramiseks või piiramiseks, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava seadusega selgesõnaliselt lubatud;

p) osaleda mis tahes kriminaalses või ebaseaduslikus tegevuses (tegevustes), mis võib olla seotud Meie veebilehe, uuringu või uuringu veebilehe, uuringu pakkumise partneri veebilehega;

q) kasutada Piiratud sisu käesolevate Tingimuste rikkumisel või rikkudes neid; või

r) julgustada ja/või soovitada mis tahes isikut, sealhulgas, kuid mitte ainult, paneeli liikmeid, osalejaid või Meie töötajaid, sooritama tegu, mis on vastuolus käesolevate Tingimustega.


IX. Piiratud sisu

1. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik materjalid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik kontseptsioonid, tekstid, kujundused, graafika, joonised, fotod, videoklipid, muusika ja helid ning kõik kaubamärgid, teenusemärgid ja kaubanimed, mida kasutatakse uuringus, muus uurimisprogrammis või muus teenuses ja/või meie veebisaidil, uuringusaidil või uuringupartneri veebisaidil, ning nende valik ja korraldus, kuuluvad intellektuaalomandi õiguste, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguste, kaubamärkide ja patentide või õiguse taotleda nende registreerimist kõikjal maailmas, mis on meie, uuringu omaniku, uuringu pakkumise partneri või muude kolmandate isikute, kes on vastava Piiratud sisu omanikud või kontrollivad seda, valduses või litsentseeritud.

2. Kui kasutate Teenust või osalete Uuringus, muus Teadusprogrammis või muus Teenuses, võite puutuda kokku Piiratud Sisuga. Teile ei anta mingeid õigusi Piiratud Sisule ja kõik intellektuaalse omandi õigused on selgesõnaliselt reserveeritud. Teile ei anta litsentsi Piiratud sisu või Piiratud sisu sisu sisu kasutamiseks, avalikustamiseks, allalaadimiseks, kopeerimiseks, levitamiseks või reprodutseerimiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes veebisaidil, sotsiaalmeedias või blogis avaldamiseks). Juhime teie tähelepanu, et juhul, kui Piiratud sisu loata kasutamine osutub teile vastutavaks, võidakse võtta õiguslikke meetmeid. Käesolevaga teavitame teid ja tunnistate, et teeme täielikku koostööd kõigi kolmandate isikute avalikustamise taotluste puhul (sealhulgas, kuid mitte ainult, teie identiteedi avalikustamise puhul), mis on seotud väidetega, et olete kasutanud Piiratud sisu käesolevate tingimuste vastaselt, mida me peame õiguspäraseks.

3. Te võite osaleda uuringus, muus uurimisprogrammis, muus teenuses ja/või kasutada meie saiti, küsitlussaiti või küsitluspartneri saiti ainult viisil, mis ei riku meie või kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi.

4. Loomulikult ON Teil lubatud kasutada ja avaldada oma ja teistel veebilehtedel mis tahes materjale, mis on seotud Meie Affiliate programmi reeglite kohaselt.


X. Kasutaja sisu

1. Te vastutate kogu kasutajasisu eest. Samuti olete vastutav selle eest, et vajaduse korral saada kolmandate osapoolte nõusolekud, nõusolekud ja/või volitused teie ja meie poolt teie kasutajasisu kasutamiseks. Kasutajasisu, sealhulgas fotod, heli- või videosalvestised, võidakse lugeda isikuandmeteks. Teie kasutajasisu võib muutuda avalikult kättesaadavaks ja seda võidakse jagada kolmandate osapooltega, sealhulgas, kuid mitte ainult, Meie klientidega, Meie klientide klientidega, uuringu omanike, uuringupartnerite ja kolmandate osapoolte teenusepakkujatega. Te peate tagama, et kasutajasisu ei sisaldaks kolmandate isikute autoriõigusega kaitstud või kaubamärgiga kaitstud sisu või materjale, sealhulgas heli, videot, pilte või kellegi muu kui teie kujutist, välja arvatud juhul, kui te olete hankinud sellistelt kolmandatelt isikutelt nõusolekuid, nõusolekuid ja/või volitusi, mis on vajalikud sellise kasutajasisu kasutamiseks teie ja meie poolt. Te ei saa hüvitist selle eest, et meie, meie partnerid või meie kliendid kasutavad mis tahes kasutajasisu.

2. Kasutades, üleslaadides, postitades, esitades või lubades meil koguda (selline luba loetakse teie nõusolekuga käesolevate tingimustega ja vastava teenuse kasutamisega antud olevaks) kasutajasisu seoses teenustega, annate meile käesolevaga tähtajatu, tagasivõtmatu, piiramatu, ülekantava, all-litsentsitava, ülemaailmse, kasutustasuta õiguse ja litsentsi teie kasutajasisu töötlemiseks, kopeerimiseks, edastamiseks, avaldamiseks, näitamiseks, tuletatud teoste loomiseks, reprodutseerimiseks, muutmiseks, levitamiseks ja muul viisil kasutamiseks meie äranägemise järgi. Te ei saa mingit hüvitist teie kasutajamaterjali või selle kasutamise eest meie poolt, välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt kokku lepitud.

3. Te olete ainuisikuliselt vastutav selle eest, et Teie kasutajasisu ja selle kasutamine meie poolt vastavalt käesolevatele tingimustele ei rikuks kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi. Me ei vaata ega saa kontrollida kogu kasutajasisu ja me ei võta mingit vastutust teie kasutajasisu eest. Meil on õigus, kuid mitte kohustus, kustutada, eemaldada või muuta teie kasutajasisu, mida me omal äranägemisel peame: (i) rikub neid Tingimusi, (ii) rikub intellektuaalomandi õigusi või (iii) on solvav, laimav, rüvetav või muul viisil vastuvõetamatu.


XI. Konto mitteaktiivsus, deaktiveerimine, tühistamine ja lõpetamine

1. Juhul kui Te ei ole enam huvitatud meie e-kirjade saamisest, on Teil vaid ühe klõpsu kaugusel, et tellimusest loobuda. Pange tähele, et "deaktiveerimise lingile" klõpsates deaktiveerite konto, st konto jääb süsteemis "magama". Te ei saa meilt ühtegi küsitluskutset, kuid Teie andmed on endiselt meie serverites salvestatud.

2. Teie konto deaktiveeritakse automaatselt ka siis, kui te ei ole 3 kuu jooksul kontole sisse loginud.

3. Lisaks sellele jätame endale õiguse Sinu paneeli liikmeskonto deaktiveerida: (i) kui me saame Teie e-posti kontole saadetud e-kirjasõnumites kõva tagasilöögi või kättetoimetamise ebaõnnestumise teate või (ii) kui me saame Teie e-posti kontole saadetud e-kirjasõnumites kolm (3) korda teate "postkast täis".

4. Kui Te logite kontole pärast selle deaktiveerimist sisse, loeme Teie eelneva kavatsuse konto deaktiveerida tühistatuks, mistõttu see aktiveeritakse automaatselt uuesti.

5. Sa võid ka osalemise täielikult tühistada ja kustutada kogu Sinu kontoga seotud teabe süsteemis. Seda protseduuri saab alustada veebisaidil asuvas isikliku konto piirkonnas.

6. Sinu konto võib ka automaatselt kustutada, kui Sa ei ole 6 kuu jooksul näidanud mingit tegevust.

7. Lisaks kõikidele muudele olemasolevatele õiguskaitsevahenditele võime ilma etteteatamiseta peatada ja/või lõpetada Teie teenuse kasutamise ja juurdepääsu Teenusele või Teie liikmelisuse Paneelis, kui Te rikute neid tingimusi või kui Te kasutate Teenust ebaseaduslikult või käitute muul viisil, mis on meie, küsitluse omaniku või küsitluse pakkumise partneri jaoks meie äranägemise järgi vastuvõetamatu. Kui me lõpetame teie õiguse Teenuse kasutamiseks ja/või kui teie paneeli liikmelisus lõpetatakse: (i) kaotate kõik õigused, omandiõiguse ja huvi kõigi lunastamata preemiate, stiimulite ja/või auhindade suhtes, mis jõustuvad lõpetamisel; (ii) teie paneeli liikmelisus tühistatakse viivitamatult; (iii) teie juurdepääs Teenusele ja Teenuse kasutamine lõpetatakse viivitamatult; ja (iv) teil ei ole lubatud osaleda üheski tulevases Teenuse kaudu pakutavas küsitluses.

8. Juhul, kui Te tühistate Panelisti konto või lõpetate selle meie poolt, kaotate kõik teenitud stiimulid.


XII. Lingid

1. Seoses Teenuse kasutamisega võib Teil olla võimalik luua link või ühendus kolmanda osapoole veebisaidiga. Pange tähele, et me ei toeta ühtegi Kolmanda osapoole veebisaiti ega tooteid, teenuseid ja/või võimalusi, mida reklaamitakse, pakutakse, mille kaudu või mis on seotud sellise Kolmanda osapoole veebisaidiga. Palun tutvuge hoolikalt kõigi selliste Kolmanda osapoole veebisaitide suhtes kohaldatavate põhimõtete ja tingimustega.


XIII. Meiega suhtlemine

1. Kui teil on küsimusi nende tingimuste või muu meiega seotud asja kohta, võtke meiega julgelt ühendust, kasutades selleks ametlikku tagasiside vormi siin.

2. Kõiki teie poolt meile elektrooniliselt või muul viisil esitatud või edastatud või muul viisil kogutud teateid (välja arvatud isikuandmed) ja kasutajasisu käsitletakse teie mittekonfidentsiaalse ja mitteomandiõigusliku teabena, välja arvatud juhul, kui te enne või samaaegselt teie poolt sellise teate ja kasutajasisu esitamist või meile antud loa andmisega sellise teate ja kasutajasisu kogumiseks osutate konkreetselt teisiti. Te nõustute, et me võime selliseid teateid ja kasutajasisu kasutada oma äranägemise järgi.

3. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, vastavalt seadusele või eeskirjadele, et vastata igale e-posti päringule mõistliku aja jooksul pärast selle saamist. Kui Teenused lõpetatakse Panelisti poolt konto tühistamise tõttu, eemaldatakse Paneliliikme kontaktandmed kõigist lõpetatud Teenuse(te)ga seotud suhtlus- või kontaktnimekirjadest. Pange tähele, et eemaldamise lõpuleviimine võib võtta paar päeva ja selle aja jooksul võite saada meilt sõnumeid, mis on loodud või koostatud enne teie loobumist.

4. Me ei võta endale vastutust ega saa olla vastutavad juhul, kui Meie kirjad ei jõua Teie postkasti, kuna Te olete varem märgistanud Meie või sarnased kirjad "Spamiks" või kasutate lisatarkvara/spämmirobjekti või rämpspostikaitset, mis blokeerib kogemata Meie vastused.


XIV. Privaatsus

1. Liikmelisuse taotlemisel, Teenuse kasutamisel või muul viisil meiega suhtlemisel võidakse töödelda Teid puudutavaid isikuandmeid. Teavet Meie privaatsustavade ja Teie Isikuandmete töötlemise kohta leiate uuringus osalejate privaatsusteatest tema.


XV. Vastutusest loobumine

1. Te nõustute selgesõnaliselt, et Teie osalemine uuringus või muus uuringuprogrammis ning Teenuse kasutamine ja meie veebisaidi, uuringusaidi või uuringupartneri veebisaidi sirvimine toimub Teie ainuisikulisel vastutusel ja riisikol. Seadusega lubatud ulatuses ei anna meie, meie kliendid, uuringu omanikud, partnerid või muud kolmandad isikud ning meie ja nende vastavad direktorid, ametnikud, töötajad, esindajad, agendid, kolmandatest isikutest sisupakkujad ja litsentsiandjad mingeid otseseid, kaudseid või seadusjärgseid garantiisid, sealhulgas garantiisid kaubakõlblikkuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta, et uuringus osalemine või teenuse, meie saidi, uuringu saidi või partnerisaidi kasutamine on katkematu või vigadeta. Seadusega lubatud ulatuses ei anna meie, meie kliendid, uuringu omanikud, partnerid või muud kolmandad isikud ning meie ja nende vastavad direktorid, ametnikud, töötajad, esindajad, agendid, kolmandatest isikutest sisupakkujad ja litsentsiandjad mingeid otseseid, kaudseid või seadusjärgseid garantiisid, sealhulgas garantiisid kaubeldavuse, sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks, mis tahes teabe või uuringu või meie saidi, küsitlussaidi, paneelisaidi või partnerisaidi kaudu pakutavate teenuste täpsuse, usaldusväärsuse või sisu kohta, välja arvatud nendes tingimustes sõnaselgelt sätestatud garantiid.


XVI. Vastutuse piiramine

1. KASUTATAVA ÕIGUSEGA SOOVITATUD MÕJUGA, ME, ÜLEVÕTJA VÕI PARTNERID, KOLMANDAD OSALISED VÕI DIREKTORID, VÄLJAOSUTAJAD, OSAKONNAPIDAMISED, TÖÖÖTAJAD, ESIMESED, VASTAJAD, TÖÖVÕTJAD, ÕIGUSJÄRGLASED VÕI ÕIGUSJÄRGLASED EI VASTUTA TEIE EES MINGIL VIISIL, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, MIS TAHES KÜSIMUSTE EEST, MIS ON SEOTUD KÄESOLEVATE TINGIMUSTE, TEENUSE, MEIE VEEBILEHEGA, UURINGU, PANEELISAIDI, PARTNERISAIDI VÕI TEIE ESITATUD ANDMETE EEST VÕI MIS TAHES OTSESE, KAUDSE, ERILISE, KARISTUSÕIGUSLIKU, JUHUSLIKU, JUHUSLIKU, USALDUSLIKU, EESKUJULIKU VÕI KAUDSE KAHJU, SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, OODATAVA SÄÄSTU KAOTUSE VÕI MIS TAHES MUU MITTEDIREKTSE KAHJU EEST, OLENEMATA SELLEST, KAS MEID ON TEAVITATUD SELLISE KAHJU TÕENÄOSUSEST VÕI VÕIMALIKKUSEST VÕI SELLEST, ET MEID EI OLE TEAVITATUD.

2. Käesolevates tingimustes sätestatud vastutuse piiramine ja loobumine kehtib sõltumata hagi esitamise vormist, olenemata sellest, kas tegemist on lepingu, garantii, delikti, kvaasi-delikti, range vastutuse, hooletuse või muu deliktiga, ning kehtib ka siis, kui tegemist on olulise rikkumise või rikkumistega või lepingu olulise eesmärgi täitmata jätmisega või ainuõigusliku õiguskaitsevahendi puudumisega.


XVII. Hüvitamine

1. Te nõustute täielikult ja tõhusalt hüvitama, kaitsma ja hoidma meid, uuringu omanikke ja partnereid ning teisi seotud kolmandaid isikuid, sealhulgas direktoreid, ametnikke, aktsionäre, töötajaid, esindajaid, töövõtjaid, sidusettevõtjaid, õigusjärglasi või õigusjärglasi, kahjustuste, kulude, kohustuste ja igasuguste kahjude, sealhulgas õigusabikulude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt teie poolt põhjustatud tingimuste rikkumisest.


XVIII. Muudatused

1. Käesolevaga jätame endale õiguse teha nendesse Tingimustesse omal äranägemisel muudatusi. Soovitame teil neid Tingimusi pidevalt üle vaadata. Enne selliste muudatuste tegemist, mille puhul on nõusolek vajalik või nõutav, saame teie nõusoleku. Muudatuste puhul, mis ei nõua nõusolekut, tähendab teie jätkuv kasutamine, juurdepääs Teenustele ja/või osalemine Teenustes, et te nõustute käesolevate Tingimustega muudetud kujul.


XIX. Vastavus kohaldatavale õigusele

1. Te tunnistate ja nõustute, et peate alati järgima kohaldatavat seadust, kui vastate uuringule, osalete mõnes muus uurimisprogrammis või kasutate Teenust muul viisil.


XX. Eraldatavus ja loovutamine

1. Kui mis tahes põhjusel peetakse käesolevate Tingimuste mis tahes tingimust või sätet kehtetuks või jõustamatuks, loetakse selline tingimus või säte käesolevate Tingimuste ülejäänud osadest eraldatavaks ning ülejäänud Tingimusi tõlgendatakse ja tõlgendatakse ilma viideteta jõustamatule tingimusele.

2. Te ei tohi neid Tingimusi loovutada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta, mille andmisest võime keelduda meie äranägemisel. Te nõustute, et Me võime need Tingimused igal ajal kellelegi üle anda.


XXI. Kohaldatav õigus, kohtualluvus ja kohtupraktika

1. Kõik käesolevatest Tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused, sealhulgas nende olemasolu, kehtivust või lõpetamist puudutavad küsimused, suunatakse Stockholmi maakohtusse (Sw. Stockholms tingsrätt) ning neid reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Rootsi seadustele, võtmata arvesse mis tahes õigusvaliku põhimõtteid (kas Rootsi või mõne muu jurisdiktsiooni põhimõtteid), mis võivad ette näha mõne muu jurisdiktsiooni seaduste kohaldamise.

2. Tingimuste põhikeeleks on inglise keel. Juhul kui tingimuste ingliskeelse versiooni ja selle tõlgete vahel esineb vastuolusid, tuleb esmatähtsaks pidada ingliskeelset versiooni.