Liigu edasi põhisisu juurde

Üldine veebilehe privaatsusteave Survey Harbor OÜ poolt

Kuupäev: 03. märts, 2017
Viimati muudetud: 25. mai, 2024
Viimane redaktsioon jõustub: 27. mai, 2024


I. SISSEJUHATUS

Survey Harbor OÜ (ja kõik viited Survey Harbor OÜ-le hõlmavad Survey Harbori tütarettevõtteid, emaettevõtteid ja tütarettevõtteid, ühiselt "portaal" või "teenus") on ülemaailmne tehnoloogiaettevõte, mis tegutseb PaaS-mudeli alusel ("portaal kui teenus"). Portaal värbab ja haldab ühelt poolt vastajate kogukonda, kes soovivad osaleda tasulistes veebiküsitlustes ja muudes tasulistes uuringuprogrammides. Teisest küljest integreerib portaali ja ühendab selle veebipõhiste teadmistevahetusplatvormidega, mis pakuvad juurdepääsu käimasolevate turu-uuringute ja arvamuste nõudluse andmebaasile, st ühendab portaali kogukonna teadlaste, agentuuride ja kaubamärkidega, et pääseda ligi tarbijaandmetele ja neid jagada. Portaali peakontor asub Tallinnas, Eestis, kuid portaal kasutab oma ülemaailmse kohaloleku toetamiseks erinevaid juriidilisi isikuid.

Kõik käesolevas privaatsusteates sisalduvad viited portaalile hõlmavad Survey Harbor'i ja selle sidus-, ema- ja tütarettevõtteid. Kõik viited "meile" või "meie" viitavad Survey Harborile.

Käesolevas veebisaidi privaatsusteatises ("privaatsusteatis") kirjeldatakse, millist teavet me kogume, kuidas me teavet kogume, kuidas me teavet kasutame, kuidas me teavet jagame või avalikustame, kuidas me teavet säilitame ja kuidas te teabe kasutamise ja töötlemisega seotud valikuid teete. Käesolevas privaatsusteates kirjeldatakse kogu teie suhtlemist portaaliga isikuandmete kaasamise ja töötlemise seisukohast. Kui soovite rohkem teada saada kasutusviisidest, üksikasjadest ja osalemise tingimustest praktilisemal tasandil, vaadake palun meie Kasutustingimusi.

Portaal püüab täielikult järgida ELi andmekaitse- ja eraelu puutumatust käsitlevaid õigusakte. Käesolevas privaatsusteates esitatud teave põhineb Euroopa Liidu üldisel andmekaitsemäärusel (2016/679) ehk GDPRil, mis sätestab isikuandmete kaitse kõrge standardi. Sõltuvalt teie elukohast võivad siiski kehtida ka muud eraelu puutumatust käsitlevad seadused ja määrused. Käesolev privaatsusteatis kehtib nii EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) kui ka väljaspool EMP-d elavate kasutajate suhtes.

Kasutades meie portaali, nõustute oma andmete kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Palun ärge sisenege ega kasutage meie portaali, kui te ei nõustu oma andmete kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule.

Portaalil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. See võib toimuda ilma ette teatamata. Te peate jooksvalt üle vaatama kehtiva lehekülje, et veenduda, et olete nõus kõigi allpool loetletud avalduste ja klauslitega. Me avaldame muudetud privaatsuspoliitikad veebilehel https://surveyharbor.com/. Kui jätkate teenuse kasutamist pärast muudatuste postitamist, tähendab see, et nõustute nende muudatustega.


II. TEIE ISIKLIKU TEABE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Me defineerime isikuandmeid ("Isikuandmed", mida võib nimetada ka "Isikuandmed" või "PII") kui mis tahes tuvastatavaid andmeid füüsilise isiku kohta, mida me või kolmas isik otseselt või kaudselt kogume.


1. Meie poolt kogutav teave

Meie teenuse kasutamisel palutakse teil esitada meile isikuandmeid, mida kasutatakse teiega kontakteerumiseks või teie tuvastamiseks. Me kogume järgmist teavet:

 • Veebilehega ühenduse loomiseks kasutatud seadme andmed;
 • Nimi;
 • Email;
 • Sünnikuupäev;
 • Sugu;
 • Saablusriik ja postiindeks;
 • Aadress;
 • Sotsiaaldemograafiline profiil: tööhõive, perekond ja leibkond, rahaline rikkus, huvid ja tarbimisharjumused, tervislik seisund, omatavate/kasutatud kaupade ja teenuste valik, sotsiaalmeedia profiil, veebipõhise tegevuse eelistused ja tellimused, rahvus, usulised, poliitilised, ühiskondlikud arvamused, vaated ja veendumused, keelelised eelistused;
 • Makseandmed ergutuspreemiate lunastamiseks.

Mõned sotsiaal-demograafilises profiilis loetletud andmed ja makseandmed võivad sõltuvalt teie elukohariigist olla tundlikud isikuandmed, näiteks poliitilised vaated või usulised veendumused. Kui me kogume teie tundlikke isikuandmeid, saame alati teie selgesõnalise nõusoleku. Te ei ole kohustatud selliseid andmeid avaldama ja teil on juurdepääs kõikidele portaali funktsioonidele ja küsitluspakkumistele ilma selliseid andmeid avaldamata.

Veebilehega ühenduse loomiseks kasutatava seadme andmeid võidakse automaatselt koguda ja salvestada logifailidesse, sealhulgas järgmisi andmeid:

 • Internetprotokolli (IP) aadress, mille alusel arvutid saidile ligi pääsevad;
 • Webilehe päringud;
 • viidatud veebilehed;
 • saidile juurdepääsuks kasutatud veebilehitseja;
 • Kasutamise aeg ja kuupäev.


2. Kuidas me kogume teavet

Sinu isikuandmeid kogutakse alati õiglastel ja seaduslikel viisidel, kindlatel eesmärkidel. Portaal kogub ja saab teilt teavet järgmisel viisil:

 • Kui täidate registreerimisvormi, vastajaprofiili vormi või esitate muul viisil oma isikuandmeid.
 • Välistest allikatest. Lisaks sellele võib eespool nimetatud vahemike sotsiaal-demograafilises profiilis sisalduvat teavet koguda portaalipartnerilt turvalise S2S-side (server-server) kaudu. See võib juhtuda siis, kui te ei ole veel täitnud kogu vastajaprofiili teavet portaalis ja teid suunatakse ühele meie partneritest, kes uuringut korraldab, ning seejärel küsitakse sotsiaal-demograafilisi eelküsimusi, et mõista, kas te vastate asjaomase uuringu sihtrühmale. Sellisel juhul võib partner saata andmed meile tagasi, et kasutada neid järgmise uuringu sobitamise katsel, et vältida korduvat eelseire kvalifikatsioonivoolu. See võib juhtuda ainult siis, kui olete olemasolev portaali liige ja kui te järgite küsitlusse sisenemise linke ning seejärel täidate sihtlehel eelseireprofiili, mis tähendab teie nõusolekut sellise andmete edastamise ja kogumise mehhaanikaga.

Me kogume teie isikuandmeid vabatahtlikkuse alusel. Teie andmeid säilitatakse kuni 30 (kolmkümmend) päeva pärast seda, kui neid ei ole enam vaja teile teenuse osutamiseks. Teie andmeid võidakse säilitada pikema aja jooksul aruandluse või arvestuse pidamiseks vastavalt kehtivatele seadustele. Teavet, mis ei võimalda teid isiklikult tuvastada, võib säilitada kuni 3 (kolm) aastat.


3. Kuidas me teie andmeid kasutame

Portaal võib kasutada teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teenuse osutamine ja hooldamine tervikuna, samuti meie teenuse kasutamise jälgimine. Portaali üldiste eesmärkide täitmine ja teenuse osutamine tervikuna on võimatu ilma juurdepääsuta teie isikuandmetele.
 • Konto haldamine. Teie isikuandmed võivad võimaldada juurdepääsu meie Teenuse mitmetele funktsioonidele, mis on kättesaadavad registreeritud kasutajatele.
 • Kontakti võtmiseks. Survey Harbor võtab teiega ühendust e-posti või muu elektroonilise side kaudu seoses funktsioonide, toodete, teenuste või turvauuendustega, kui see on vajalik või mõistlik.
 • Selleks, et teavitada teid uudistest, üldisest teabest, eripakkumistest, uutest teenustest ja üritustest.
 • Suunatud reklaamimiseks. Teie isikuandmeid kasutatakse teie konkreetsetele huvidele vastava reklaami täiustamiseks.
 • Lepingu täitmiseks. Teie isikuandmed aitavad kaasa meie partnerluste arendamisele, võtmisele ja järgimisele online-teadmiste vahetamise platvormidega, portaali missiooni ja eesmärkide aluseks olevale koostööle.
 • Hinnangute ja klienditagasiside kogumine. Kui jagate tagasisidet või hinnangut oma kogemuse kohta meie teenuse kasutamisel, võidakse seda jagada või muul viisil veebilehel kasutada.
 • Personaliandmete edastamine mis tahes tütarettevõttele või kontserni ettevõttele.
 • Seaduslike ja regulatiivsete nõuete täitmiseks.
 • Muudel eesmärkidel. Portaal kasutab teie andmeid andmeanalüüsiks, et tuvastada kasutustrende või määrata meie turunduskampaaniate tõhusust, kui see on mõistlik. Me kasutame teie andmeid, et hinnata ja parandada meie teenust, tooteid, teenuseid ja turundustegevust.


4. Kuidas me teie andmeid jagame

Survey Harbor ei müü teie andmeid ega avalda neid, välja arvatud käesolevas privaatsusteates kirjeldatud juhtudel või teie nõusolekul. Me jagame teie andmeid järgmistes olukordades:

 • Selle nõusolekuga. Me jagame teie andmeid mis tahes eesmärgil teie selgesõnalisel nõusolekul.
 • Ümberandmiseks. Teie andmeid jagatakse ühendamise, läbirääkimiste, ühinemise, ettevõtte varade müügi, rahastamise või meie ettevõtte või selle osa omandamise korral teise ettevõttega. Kui selline müük või üleandmine toimub, nõuame teiselt osapoolelt (näiteks ühinemise korral tekkiva või allesjääva ettevõtte või ülevõtva ettevõtte ülevõtmise korral) kirjalikku nõusolekut kasutada, kaitsta ja säilitada üleantud isikuandmete terviklikkust, turvalisust ja konfidentsiaalsust vastavalt meie privaatsusteatisele.
 • Jagamine sidusettevõtetega. Me jagame teie andmeid oma sidusettevõtetega. Nende hulka võivad kuuluda meie emaettevõte või tütarettevõtted, partnerid või ettevõtted, mida me kontrollime, ning nende ettevõtete direktorid, juhid, ametnikud, töötajad, konsultandid ja agendid, vastavalt käesoleva privaatsusteatise tingimustele või nagu teile muul viisil andmete kogumise ajal või teie hilisemal nõusolekul teatavaks tehakse.


5. Kolmandate osapoolte vaheline jagamine

Kõik kolmandad osapooled, kellega me teie andmeid jagame, peavad avalikustama eesmärgi, milleks nad kavatsevad teie andmeid kasutada. Nad peavad säilitama teie andmeid ainult selle aja jooksul, mis on avalikustatud kõnealuse teabe taotlemisel või saamisel. Kolmanda osapoole teenusepakkuja ei tohi teie isikuandmeid edasi koguda, müüa ega kasutada, välja arvatud juhul, kui see on vajalik nimetatud eesmärgi täitmiseks.

Sinu andmeid võidakse jagada kolmandale osapoolele muu hulgas järgmistel põhjustel:

 • Turu-uuringufirmade pakutavad teenused, mis sobitavad portaali kasutajaid kättesaadavate uuringutega, suunavad kasutajaid sellistesse uuringutesse, jälgivad nende vastajate seanssi ja premeerivad vastavalt vastajate seansi tulemuse põhjal. Automaatselt kogutud identifitseerimisteavet ja teavet võib anda vastajate tuvastamiseks, et võtta uuesti ühendust küsitluste või teabevahetuse jaoks, pettuse avastamiseks ja/või ennetamiseks, andmebaasi sobitamiseks, andmete valideerimiseks, andmete lisamiseks, kodeerimiseks, andmete segmenteerimiseks ning premeerimise, stiimulite ja/või reklaamiga seotud teenuste osutamiseks, kui selliseid teenuseid osutatakse portaali stiimuliprogrammi raames.
 • Analüütilised andmed. Teie andmeid võidakse jagada veebianalüütiliste vahenditega, et jälgida ja analüüsida veebisaidi liiklust.
 • Maksete töötlemise ja sissenõudmise teenused. Teie andmeid kasutatakse maksete töötlemiseks juhul, kui te lunastate portaalis vastanute tegevuse eest saadava preemia.
 • Marketingi algatused. Teie andmeid kasutatakse uudiskirjade, e-posti turundustegevuste, reklaamide ja muu teabe koostamiseks ja saatmiseks.
 • Automaatse reklaami paigutamise teenused.

Kui te otsustate oma andmeid registreerimise käigus või muul viisil esitada, annate Survey Harborile loa kasutada, jagada ja salvestada neid andmeid käesoleva privaatsusteatega kooskõlas oleval viisil.

Sinu andmeid võidakse avaldada täiendavatel põhjustel, sealhulgas:

 • Kohaldatavate seaduste, määruste või kohtumääruste täitmiseks.
 • Vastuseks väidetele, et meie Teenuse kasutamine rikub kolmandate isikute õigusi.
 • Kui me usume, et avalikustamine on vajalik või asjakohane füüsilise kahju või rahalise kahju vältimiseks või seoses kahtlustatava või tegeliku ebaseadusliku tegevusega.
 • Sellega sõlmitud kokkulepete, sealhulgas käesoleva privaatsusteatise jõustamiseks.

Survey Harbor nõuab, et teised isikud, kes omandavad või edastavad meile isikuandmeid, sealhulgas tugiteenuste osutamiseks palgatud isikud, võtaksid vastu ja järgiksid käesolevas privaatsusteatises sätestatud põhimõtteid. Tunnistame oma võimalikku vastutust kolmandatele isikutele edasisaatmise korral.

Me võime säilitada isikuandmeid või masinaga tuvastatavat teavet, et rahuldada teie taotlusi ja/või meie ärinõudeid.


6. Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida külastatavad veebisaidid teie arvutisse paigutavad. Veebisaidid kasutavad küpsiseid, et aidata kasutajatel tõhusalt navigeerida ja täita teatud funktsioone. Küpsiseid, mis on vajalikud veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks, on lubatud paigaldada ilma teie loata.

 • Täiesti vajalikud küpsised. Täiesti vajalikud küpsised võimaldavad veebisaidi põhifunktsioone, näiteks kasutaja sisselogimist ja kontohaldust. Ilma rangelt vajalike küpsisteta ei saa veebilehte korralikult kasutada.
 • Tulemuslikkuse küpsised. Tulemuslikkuse küpsiseid kasutatakse selleks, et näha, kuidas külastajad veebilehte kasutavad, nt analüütikaküpsised. Neid küpsiseid ei saa kasutada konkreetse külastaja otseseks tuvastamiseks.
 • Suunamisküpsised. Sihtotstarbelisi küpsiseid kasutatakse külastajate tuvastamiseks erinevatel veebisaitidel, nt sisupartnerid, bännerivõrgustikud. Neid küpsiseid võivad ettevõtted kasutada külastajate huvide profiili koostamiseks või asjakohaste reklaamide näitamiseks teistel veebisaitidel.
 • Funktsionaalsuse küpsised. Funktsionaalsuse küpsiseid kasutatakse külastajate teabe meelespidamiseks veebisaidil, nt keel, ajavöönd, täiustatud sisu.

Välja arvatud rangelt vajalikud küpsised, mis on veebilehe ootuspäraseks toimimiseks hädavajalikud, on teil õigus igal ajal muuta või isegi tühistada nõusolekut muude vabatahtlike küpsiste kasutamiseks.

Kui soovite rohkem teada saada Survey Harbori poolt selles seadmes kasutatavate küpsiste kohta, vaadake palun allpool olevat deklaratsiooni. See sisaldab kõiki esimese ja kolmanda osapoole küpsiseid, mida võidakse seadistada ja hiljem teie seadmes kasutada, ning mis on teie mugavuse huvides kategoriseeritud ja kirjeldatud.

Vajaduse korral ajakohastage eelistusi:


III. LINKID MUUDELE WEEKSITELE

See veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele. Lisaks sellele on portaali ärimudeli aluseks teie suunamine teistele veebisaitidele kas eraldi brauseri vahekaardil, aknas või veebivaate tehnoloogia kaudu, kuna teile pakutavad küsitlused asuvad tavaliselt teadmuste vahetamise platvormidel või selle klientide serveris. Survey Harbor ei vastuta kolmandate osapoolte hallatavate veebisaitide toimimise või teie suhtluse eest nendega. Kui te lahkute sellelt veebisaidilt, soovitame teil vaadata teiste veebisaitide, millega te suhtlete, privaatsuspraktikaid ja teha kindlaks nende praktikate piisavus.


IV. LAPSED

Oleme pühendunud laste privaatsuse kaitsmisele. See veebisait ei ole mõeldud alaealistele. Alla 16-aastased kasutajad ei tohi meile teavet edastada ja me ei kogu teavet üheltki kasutajalt, kellest meil on põhjust arvata, et ta on alla 16-aastane. Kui me saame teada, et Survey Harbor on kogemata kogunud isikuandmeid alla vanuse, mille puhul on nõutav vanemate nõusolek, kustutab Survey Harbor sellised isikuandmed andmebaasist.


V. KUIDAS TEABE HALDATAKSE?

Kõiki andmeid säilitatakse ELis asuvates serverites ja süsteemides, mida Survey Harbor rendib, omab ja/või hooldab.


VI. TURVALISUS

Meile on teie andmete turvalisus oluline. Survey Harbor kasutab mitmesuguseid administratiivseid, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid, et vältida teie poolt meile antud teabe väärkasutamist, kadumist või muutmist. Vaatamata eelnevale ei ole interneti ja/või mobiilsidevõrgu kaudu toimuv edastamine sajaprotsendiliselt (100%) turvaline ning me ei garanteeri edastamise turvalisust. Me ei vastuta isikute poolt meile isikuandmete edastamisel tehtud vigade eest.


VII. TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus vaadata, parandada või kustutada oma isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele:

 • juurdepääsuõigus - teil on õigus saada kinnitust ja teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;
 • Õigus andmete parandamisele - teil on õigus lasta parandada teie isikuandmetega seotud ebatäpsused;
 • Õigus andmete kustutamisele - teil on õigus lasta oma isikuandmed kustutada (see õigus on piiratud andmetega, mida seaduse ja määruse kohaselt võib töödelda ainult teie nõusolekul, kui te võtate oma nõusoleku töötlemiseks tagasi);
 • Õigus andmete töötlemise piiramisele - teil on õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks (teie taotluse rahuldamise uurimise käigus piiratakse Survey Harbori juurdepääsu teie isikuandmetele);
 • Õigus andmete ülekantavusele - teil on õigus lasta oma isikuandmed edastada teisele osapoolele (see õigus on piiratud teie poolt esitatud andmetega).

Kui soovite kasutada mõnda oma õigust, võite meiega sellise taotlusega ühendust võtta, kasutades allpool punktis "KONTAKTANDMED" toodud kontaktandmeid.

Kui me saame üksikisiku taotluse, püüame anda taotletud teavet 30 (kolmekümne) päeva jooksul, tingimusel, et taotlust saab mõistlikult käsitleda ja sellele vastata selle aja jooksul. Kui on vaja rohkem aega, teavitame teid sellest 30 (kolmekümne) päeva jooksul.

Teatud olukordades ei pruugi meil siiski olla võimalik anda juurdepääsu mõnele isikuandmele. See võib juhtuda, kui:

 • Personaliandmetele juurdepääsu võimaldamine paljastaks tõenäoliselt kolmanda isiku isikuandmeid;
 • Teabe avaldamine paljastaks konfidentsiaalset äriteavet; või
 • teave on kogutud juriidilise uurimise eesmärgil.

Kui me keeldume üksikisiku taotlusest tutvuda oma isikuandmetega, teatame üksikisikule keeldumise põhjuse.


VIII. KEELEVERSIOON JA ÕIGUSLIKUD SEISUKOHAD

Ametlikuks dokumendiks tuleks tunnistada ainult käesoleva privaatsusteate ingliskeelne versioon. Kõigi teiste keelte versioonid on tehtud teie loetavuse ja mugavuse huvides. Kui ametliku teksti ja selle tõlgete vahel esineb vastuolusid või moonutusi, tuleks ingliskeelset teksti pidada esmatähtsaks.


IX. KONTAKTANDMED

Privaatsuse ja andmeturbega seotud küsimuste korral võtke meiega ühendust järgmistel viisidel:

Email: privacy['at'-sign]surveyharbor.com

Webisait: https://surveyharbor.com/contact-us

Sina võid pääseda juurde teabele, mida me sinult või sinu kohta kogume, et seda teavet kontrollida, parandada või kustutada, võttes ühendust andmekaitseametnikuga, privacy['at'-sign]surveyharbor.com. Kasutage neid kontakte juhul, kui teil on küsimusi või kaebusi meie privaatsustavade ja/või käesoleva privaatsusteatise kohta või kui soovite edastada loobumissoovi.